உணவு, உணர்வு


“எதை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றாயோ,
அதுவாகவே மாறிவிடுகின்றாய் நீ “!
“எதை உணவாக உண்கின்றாயோ,
அது நீயாகவே மாறிவிடுகின்றது”

கூறுவது வேதம் என்னும் போது இந்தக்
கூற்றும் உண்மையே ஆகி விடுகின்றது.
உணர்வும், உணவும், உண்மையிலேயே;
மணமும், மலரும் போலப் பிணைந்துள்ளன.

இனிய ரசமுள்ளதாய், சுவைமிகுந்ததாய் ,
இன்பத்தைப் பெருக்கி, உடலுக்கு
வலிமை தரும், நல்ல உணவுவகைகள்,
வளர்க்கும் மேன்மையான சாந்த குணத்தை.

அதிக காரத்துடன், உப்புச்சுவையுடன்,
அதிக புளிப்புடன், கசப்பும், சூடும்,
கலந்த உணவுகள் வளர்த்தும் நம்மிடம்,
கண்டவர் அஞ்சும் ராஜச குணத்தை.

பழயதை, புளித்ததை, சுவை இழந்ததை,
பல மணி கழிந்ததால் ரசம் இழந்ததை,
உண்பதால் வளரும் மந்த புத்தியும் ,
மண் உள்ளோர் வெறுக்கும் தாமச குணமும்.

தாமசன், அறியாமையிலேயே உழன்று,
தன் அரிய மனிதப் பிறவியை வீணடிப்பான்!
ராஜசனோ, பற்பல கர்மகளால் தளைப்பட்டு,
மீண்டும் மீண்டும் பிறவியில் அழுந்துவான்!

சத்வ குணன் சாதனைப் படிகளில் ஏறி,
சாந்த குணம் பெற்று, ஞானமும் அடைவான்.
கடும் சுவை உணவுகளைத் தவிர்த்திடல் நலமே.
கெடும் உணவுகளையும் தவிர்த்திடல் நலமே.

மனத்தை மயக்கும் மதுவைத் தவிர்த்து,
உடலைக் கெடுக்கும் புகையையும் தவிர்த்து,
மனதுக்கும் உடலுக்கும் நன்மை பயக்கும்,
உணவினை உண்டு நலம் பெற வாழ்வோம்..

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

FOOD…THE FUEL TO THE BODY.

“You become THAT about which you keep on thinking”

“That becomes you which you keep on eating.”

Nothing can be truer than these two statements. Our body is built out of what we eat and out mind too is dependent of the food we eat.

Sweet, juicy, tasty food pleases the stomach of the eater. It gets easily digested and the stomach is also happy. The healthy, simple and nutritious food develops the ‘S’Antha swabAvam” in a person or the ‘SAtvic temperament.’

Food which is too hot, too salty, too sour, too bitter and too spicy develops the ‘RAjasa swabAvam’ or the hyperactive temperament.

Stale food, spoiled food, food that has been cooked several hours ago, food which has got dried and lost all the essence will develop ‘TAmasic swabAvam’ and a dull and lazy temperament.

‘ThAmasan’ is immersed deep in ignorance and throws away his invaluble janma as a human being in waste. The ‘RAjasan” is hyperactive and perfroms more and more ‘kAmya karmAs’ and get bound in the endless cycle of births and deaths.

‘Satvan’ develops the s’Antha bhAvam and climbs the ladder of ‘sAdanA’ to acquire ‘GnAnam’ and then finally liberation or ‘Mukthi’.

It is best to avoid food with intense tastes as well as the spoiled and stale food.

It is good to stay away from smoking and drinking. Healthy eating habits of healthy food gives us a healthy body and a healthy mind. Healthy thoughts and healthy life automatically follow these.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s