உன்னை அறிவாய்


உன்னை அறிந்தால், நீ உலகுக்கு அஞ்சவேண்டாம்.
உண்மையே பேசினால், மன உறுத்தல் வேண்டாம்.

தன்னை அறிந்தவன், மனத்துயர் அடைவதில்லை.
தன்னையே எண்ணித் இராத்துயில் இழப்பதில்லை.

நன்மையை விதைத்தால், நன்மையே விளைந்திடும்.
நம் நலம் விழைவோரை, நாம் நம்பிட வேண்டும்.

எய்தவன் இருக்க வெறும் அம்பை நோவதுபோல,
பொய் ஆகக் பிறர்மேல் கோபம் கொள்ள வேண்டாம்.

நல்லதை அன்றி அல்லதை எதிர்கொண்டாலும்,
அல்லல் பட்டு மனம் சற்றும் உழல வேண்டாம்.

நடப்பது எல்லாம் நன்மைக்கே என்று நம்பி,
குடமாடும் கோவிந்தன் தாள் சரண் புகுவோம்.

நடமாடும் தெய்வம் அவன், நாடகமும் ஆடுவான்.
திடமாக நம்புவோர்க்கு, அவன் தன்னையே தருவான்.

வாழ்க வளமுடன்.
விசாலாக்ஷி ரமணி

KNOW THYSELF.

If you know yourself well enough, you don’t have to bother about the opinions of the people around you.

If you speak the truth always, you will never be bothered by your conscience.

One who knows his true self does not become sad and spend sleepless nights tossing restlessly in his bed.

Good actions give rise to good consequences.

We must never doubt the sincerity of our well wishers.

We should not get angry at the arrow that pierces us, since the person who shot the arrow is the real culprit.

Do good deeds to reap goodness. Even at such times when good things elude and bad things force themselves on us, we must not lose out equanimity.

We should have a strong unshakable faith in God that He will never desert us.

Let us hold on to the lotus feet of Lord Govinda.

He is famous for enacting dramas to test the sincerity of our devotion, but He will never forsake anyone who has total trust in Him.

Advertisements

2 Responses to உன்னை அறிவாய்

  1. guruvayurappan2 says:

    to know yourself you control anger, require well wishers,good thoughts &faith in GOD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s