கண் என்னும் ஜன்னல்


ஜன்னல் என்பது இருவழி போக்கு.
ஒளியும், ஒலிகளும் மட்டுமின்றி,
ஜன்னல்கள் வழியே ஓடி வரும்,
வளியும், வாசனைகளும் கூடி!

வெளியே இருப்பவர் காணலாம்,
உள்ளே இருக்கும் பொருட்களை;
நபர்களை, நடவடிக்கைகளை;
நல்லது, பொல்லாதவைகளை.

கண்கள் ஆன்மாவின் ஜன்னல்கள்.
வெளி விஷயங்கள் உள்ளே செல்லும்,
கண்கள் வழியே! உள்ளே இருப்பவையும்,
வெளியே தெரியும், காண்பவர்களுக்கு!

மதலையின் கண்களில் ஒரு மாசின்மை,
மங்கையின் கண்களில் ஒரு மயக்கம்;
மனிதனின் கண்களில் பொங்கும் காமம்,
புனிதரின் கண்களில் பெருகும் அருளொளி.

புலியின் கண்களில் வழியும் கொடூரம்,
மானின் கண்களில் தெரியும் மருட்சி;
அணிலின் கண்களில் தெறிக்கும் குறும்பு,
ஆட்டின் கண்களில் உள்ள அறியாமை.

நரியின் கண்களில் வழியும் தந்திரம்,
நாயின் கண்களில் விளங்கும் நேர்மை,
பூனையின் கண்களில் தெரியும் பெருமை,
யானையின் கண்களில் அமைந்த கம்பீரம்.

நம் கண்கள் வழியே வெளியே செல்லும்,
நம் உள்ளப் பாங்கும், நம் உணர்ச்சிகளும்;
இனிய எண்ணங்கள் தரும் அந்த அழகை,
இனித் தர முடியாது எந்த சாயப் பூச்சும்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

EYES …THE WINDOWS OF THE SOUL!

A window allows two-way traffics. The sight, sound and smell can travel into or out of the house. A person standing near the window can watch the people and the happenings inside the house.

Eyes are the windows of the soul. The light from the external world gets in through the eyes. They also allow somethings to spill out from inside the person.

The sweet innocence of a baby shows up in its eyes. The dreams and desires of a young woman are seen in her eyes. The lust for wealth and women shines in the eyes of some men. The compassion oozes from the eyes of a holy man. Cruelty drips from the eyes of a tiger. Fright swells up in the eyes of a deer.

The sparkling mischief in the eyes of a squirrel; the ignorance in the eyes of a lamb; the craftiness in the eyes of a jackal; the loyalty in the eyes of a dog; the pride in the eyes of a cat and the majesty in the eyes of an elephant are all self revealing and show us the nature of the animal as clear as a crystal.

Our inner most thoughts and desires light up our eyes and our face. The beauty and grace added to our personality by our noble thoughts cannot be replaced even by the finest make-up in the world.

Advertisements

2 Responses to கண் என்னும் ஜன்னல்

  1. guruvayurappan2 says:

    well said .what really we are will be shown my our eyes.arul tharum vizhikal andavan eyws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s