கருமையும் அழகே


பகலும், இரவும் இருப்பதைப் போன்றே,
வெண்மையும், கருமையும் இணை பிரியாதவை!

முழுவதும் பகலாய் இருந்தாலும் கடினம்;
முழுவதும் இரவாய் இருந்தாலும் கடினம்.

வெப்பம், குளிர் என்பன ஒரு இரட்டை.
வெயில், மழை என்பதும் ஒரு இரட்டை.

இன்பம், துன்பம் என்று ஒரு இரட்டை.
வெற்றி, தோல்வி என்று ஒரு இரட்டை.

வாழ்வு, தாழ்வு என்றொரு ஜோடி;
வளர்ச்சி, தளர்ச்சி என்றொரு ஜோடி.

லாபம், நஷ்டம் என்று ஒரு ஜோடி.
ராகம், த்வேஷம் என்று ஒரு ஜோடி.

வளமை, வறுமை, என்பதும் இரட்டை.
பெருமை, சிறுமை என்பதும் இரட்டை.

மானம், அவமானம் என்றொரு ஜோடி.
புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி என்றொரு ஜோடி.

எந்த ஜோடியின், எந்தப் பிரிவுமே,
வந்த பின்னர் வரும் நமக்கு கலக்கமே !

எது வந்தாலும், நன்மையே பயக்கும்.
இதை உணர்ந்தாலே, வாழ்வே இனிக்கும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

BLACK IS BEAUTIFUL.

The colors White and black form a wonderful combination. Day and night follow each other. If the day is 24 hours long – it will be very tedious. If the night is 24 hours long, life will become very gloomy and miserable.

We have several more of such opposite pairs existing in our world.

Heat and cold form one such pairs;
Sunshine and rain form another such pair;

Happiness and Sorrow form one such pair;
Victory and Defeat form another;

Prosperity and Adversity form one such pairs;
Growth and decay form another pair;

Profit and Loss form one such pairs;
Likes and Dislikes form another pair;

Plenty and Scarcity form one such pair;
Fame and ill fame form another pair;

Respect and Disrespect form one such pairs;
Acceptance and Rejection form another pair of opposites.

Most people lose their equanimity by each of these opposing factors.

Only when we develop the mental attitude to accept everything as God’s ‘prasaadam’ to us, can we live happily and peacefully on the face of the earth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s