பள்ளமும், வெள்ளமும்


முதிர்ந்த கதிர் தலை சாய்ந்திருக்கும்;
முதிராத பதர்கள் வானம் நோக்கும்.
நிறைந்த எடைத்தட்டு கீழே செல்லும்;
குறைந்த எடைத்தட்டு மேலோங்கும்.

கனிந்த மரக்கிளை பணிந்திருக்கும்;
கனி இல்லாதது விறைத்து நிற்கும்.
கனமுடைய பொன் நீரில் மூழ்கும்;
கனமில்லாத மரம் நீரில் மிதக்கும்,

பண்புள்ளவர்களே பணிவுள்ளவர்கள்;
பணிவுள்ளவர்களே பள்ளம் போன்றவர்.
பள்ளத்திலே தான் வெள்ளம் தங்கும்;
வெள்ளம் பாய்ந்துவிடும் மேட்டிலிருந்து.

குருவின் உபதேசங்கள் வான் மழைபோல,
குறைவின்றிச் சேரும் எல்லோரையுமே;
உள்ளத்தில் உபதேச மொழிகள் உறையும்,
பள்ளம் போல அது பணிவாக இருந்தால்!

வெள்ளம் போலப் பாய்ந்து உபதேசம்
வெளியேறும், உள்ளம் ஒரு மேடானால்.
மேட்டு நிலம் வயலாகாது; அது வரப்பே.
மேன்மையான வயல் பள்ளமானதே!

பணிவும் வேண்டும்; துணிவும் வேண்டும்;
வேண்டாம் அகந்தையும், ஆரவாரமும்!
பணியும் நாணல் புயலைத் தாங்கும்.
பணியாத மரமோ புயலில் வீழும்.

உள்ளத்தை நன்கு பணிவாக்குவோம்;
வெள்ளம் போல வரும் நன்மொழிகளை,
கள்ளம் இன்றிச் சேகரித்து வைத்து நலமுற,
பள்ளம் போல நாம் ஆகிப் பயனுறுவோம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WATER AND THE WORDS OF WISDOM.

The well grown ears of grains bend down while the worthless chaff stands upright! The heavier side of the scale moves down while the lighter side moves up.

The branch of the tree laden with many fruits bends down under their weight while the branch which has no fruits is rigid and straight.

The heavy gold chunk sinks to the bottom of water while the lighter wooden block floats on the surface of water.

The humble people are the honorable people. They can be compared to the low lying areas which can store water. The high lying areas cannot store the water.

The upadesam of a satguru is like the rain and falls equally on everyone-without exhibiting any partiality. If the person is humble and has the right mental make up, the upadesams are stored there and he benefits from them. The proud and the conceited mind is like the high ground and lets the upedesam run away from it.

A person must be humble in his heart. But he should not be a coward either. Humility is different from cowardice!! One should be humble in disposition and yet bold in what he stands for. A tiny grass withstands storms while the well grown strong trees get uprooted in the storm.

It is wise to develop a humble disposition so that our mind can collect , store, absorb and benefit from the words of wisdom of mahaans. It will help us to live a peaceful and useful life .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s