வாழ்வாங்கு வாழ


நல்லவனாக இரு, ஆனால் ஏமாளியாக அல்ல;
வல்லவனாக இரு, ஆனால் போக்கிரியாக அல்ல.

அறிந்தவனாக இரு, அலட்டிக்கொள்பவனாக அல்ல;
தெரிந்தவனாக இரு, தனிமைப்பட்டவனாக அல்ல.

கொடுப்பவனாக இரு, கொடுக்கும் இன்பதிற்காகவே;
தடுப்பவனாக இரு, தவறான செயல்களை மட்டுமே.

உதவி செய்பவனாக இரு, உதவியை எதிர்பார்த்து அல்ல;
ஊருக்கு நன்மை செய், பேரும் புகழும் அடைவதக்கு அல்ல.

துணிவுடையவனாக இரு, துயர்களைத் துடைப்பதற்கு;
பணிவுடயவனாக இரு, பதவியை எதிர் பார்த்து அல்ல.

சிந்தனை செய்பவனாக இரு, சீரிய முன்னேற்றத்திற்காக;
வந்தனை செய்பவனாக இரு, வானவர் அருள் பெறவே.

சக்தி உடையவனாக இரு, சாதித்து வெல்வதற்கு;
புத்தி உடையவனாக இரு, பகுத்து அறிவதற்காக.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

FOR SUCCESSFUL LIVING.

Be good natured but do not end up becoming swindled.

Be strong but do not become a bully.

Be knowledgeable but do not become a show off.

Be well informed but do not live in an ivory tower.

Help others whenever and wherever possible, without expecting anything in return.

Help the society but not with the aim of earning fame and a good name.

Be bold and stand firm while fighting injustice.

Be truly humble and do not feign humility coveting some position or power.

Give away things for the mere joy of giving.

Give a tough time to the wrong doers.

Develop mental power to achieve what you have set out to.

Develop razor sharp intelligence to discern the good from the bad.

Learn to think clearly for self development.

Learn to pray for the blessings of the all powerful.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s