விளக்கு, இருட்டு


இயற்கையில் விந்தைகள் பல உண்டு;
இருளும், ஒளியும் இணைந்து இருப்பதும்,
இயற்கையின் விந்தைகளில் ஒன்றாகும்;
இது நாம் தினமும் காணும் ஒன்றாகும்!

ஒளியை உலகுக்கு அளிக்கும் அழகிய
விளக்கின் அடியில் இருள் மண்டும்;
விளக்கின் அடியில் உள்ள அந்த இடம்,
விளக்கின் ஒளியை அறிவதே இல்லை!

உயர்வால் ஒருவர் ஒளிர்ந்தாலும், அவர்
உயர்வின் ஒளியை, தொலைவில் இருந்து
பார்ப்பவர் மட்டுமே அறிந்து கொள்வார்;
பக்கலில் இருப்பவர் என்றும் அறிகிலார்!

பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும் என்பார்,
நிழலாய் அருகில் இணைந்து உள்ளோரை,
விரும்பும் எண்ணம் விலகி மெல்லவே
அரும்பத் தொடங்கும் ஒரு வித வெறுப்பு.

அதிகப் பழக்கத்தால் அங்கு பிறக்கும்
அலட்சியம் மிகுந்த ஒரு மனோபாவனை.
நெருங்கி இருப்பதாலேயே ஒரு இகழ்ச்சி,
நெடுந்தொலைவில் இருப்பின் புகழ்ச்சி!

தன்னுடன் இருந்து தினமும் காத்திடும்
தனையனை காட்டிலும், தொலைவிலிருந்து
என்றோ வந்து கண்டு செல்லும் தனையனை
அன்றோ விரும்பிக் கொண்டாடுகின்றனர்!

உள்ளதை உள்ளபடிக் காண வேண்டும்;
நல்லதை எப்போதும் ஏற்க வேண்டும்;
திறமை நம் அருகில் இருப்பதினாலேயே,
சிறுமைப் படுத்தி அதனை இகழ வேண்டாம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

THE LIGHT AND THE DARKNESS.

It is one of Nature’s puzzles that light and darkness always coexist! It is a very common phenomenon we watch everyday.

A lit lamp gives out bright light to the world, but the area under the lamp never gets the light. It is always in darkness.

It is the same when a person reaches a great height by his constant efforts. The whole world will see him and appreciate him but not those who live nearby. Familiarity breeds contempt.

A person develops hatred towards the one who serves him most – while remaining quietly in the background. A strange concept prevails – that any known person can not be really great!

Parents cherish their children who live far way and visit them occasionally more than those who are with them, taking good care of them. We all know the story of the prodigal son.

We must not belittle persons just because they happen to live near to us. We must learn to see the things and persons in their true greatness and appreciate them.

Advertisements

3 Responses to விளக்கு, இருட்டு

  1. v l brinda says:

    this story is really excellent and it is not story ,it is what that happens in practical life. i like this story very much

  2. vl brinda says:

    We will not realize, until the person is with us. When he goes far from us we will realize about that person.This is natural character of the world

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s