மண்புழு, ஒட்டுண்ணி


மண்புழுவும் ஒட்டுண்ணியும் ஒருபோல
மற்றவற்றைச் சார்ந்து வாழ்ந்தாலும்,
நன்மைகள் பல செய்யும் மண் புழுக்கள்;
நாசம் செய்துவிடும் ஒட்டுண்ணிகள்.

மண்ணை உண்டு வெளியேற்றி அதன்
மாண்பைப் பெருக்கும் மண்புழுக்கள்.
உள்ளே காற்றுப் புக வழிகள் செய்து,
உழவனின் நண்பன் எனப் பெயர் பெறும்!

ஒட்டுண்ணிகள் ஒட்டிப் பிழைப்பவை;
ஒட்டிக்கொண்ட இடத்தையே நன்றாக
உறிஞ்சி உறிஞ்சி அவ்விடத்தில் உள்ள
உயிர்ச் சத்தையே அழித்து விடுபவை.

மனிதரிலும் உண்டு இவ்விரு வகை,
மனத்தையே தாக்கும் இவ்வுண்மை!
சேர்ந்த இடத்தை சிறப்புறச் செய்பவர்,
சேர்ந்த இடத்தை நாசம் செய்பவர் என!

தன் உயிர் அளித்தேனும் காப்பர் சிலர்
தனக்கு இடம் அளித்த பெருமக்களை;
தான் உயிர் வாழ வேண்டித் தன்னைத்
தாங்குபவரையே அழித்துவிடுவர் சிலர்.

சேர்க்கும் முன்பே நன்கு சிந்தியுங்கள்,
சேர்த்தபின் ஏதும் செய்ய இயலாது!
சேர்க்கப் போவது மனித உருவில் உள்ள
சிறந்த மண் புழுவா அன்றி ஒட்டுண்ணியா?

வாழ்க வளமுடன்
விசாலாக்ஷி ரமணி.

A PARASITE AND AN EARTHWORM.

A parasite and an earthworm both depend on others for their food requirements.But they can’t be more different.

The earthworm consumes the soil and makes air passages in it. It loosens the soil and helps the air to circulate better. It has earned the nick name as ‘The Farmer’s Friend’.

A parasite on the other hand absorbs nutrition from the host by sucking its life energy. It will cherish itself well even if the host perishes.

It is a shocking fact that even among the human beings we have these two types of persons. There are a few who like the earthworm enrich the place they live in and help their hosts. The other type will thrive even as they destroy their hosts.

If you are taking in any one please ponder as to whether the person is an ‘earthworm’ or a ‘parasite’. Once they move in you can not get rid of them.

Think well “Is the person a friendly earthworm or a destructive parasite?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s