ஆமை, பொறாமை


ஆமை நுழைந்து விட்ட வீடும்
அமீனா நுழைந்து விட்ட வீடும்,
ஆட்டம் கண்டு அழியும்; இது
அனைவரும் அறிந்த உண்மை.

ஆமையைக் காட்டிலும் கொடியது
அசூயை எனப்படும் பொறாமை.
அசூயை நுழைந்த மனம் ஒரு
பிசாசை விடவும் கொடியது ஆகும்.

காமாலைக் கண்களுடைய ஒருவன்
காண்பதெல்லாம் மஞ்சளாவதுபோல
அசூயை கொண்டவர் கண்களுக்கு
அனைத்துமே தவறாகத்தான் தெரியும்.

மனத்தில் உள்ள மாசினை எல்லாம்
மற்றவர் மீது ஏற்றிச் சொல்லியே
மாளாத துயரில் ஆழ்த்துவர், தன் மீது
தாளாத அன்பு உடையவர்களையும்!

பொறாமை பிறப்பிக்கும் ஒரு வித
தீராத சந்தேகச் சங்கிலித் தொடரை.
எடுத்தால் குற்றம், வைத்தால் குற்றம்;
விடுதலை என்பதே கிடையாது!

பொறாமை உருவாக்கும் யாராலும்
பொறுக்க முடியாத கோபத்தையும்!
சினம் கொண்டவர் சிறிது சிறிதாய்த்
தினம் அழிவர்! தப்பிக்க உண்டு வழி!

அனைத்து மன மாசுகளையும் ஒரு
ஆணி வேறாக இருந்து வளர்ப்பது
அசூயை ஆகிய பொறாமையே!
அதை விரட்டினால் வாழ்வு சிறக்கும்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE GREEN EYED MONSTER!

The house into which the Ameena (the revenue officer appointed by the court ) and a tortoise enter, will perish!

There is something which is even more dangerous than these two. It is the green-eyed-monster called Jealousy.

A mind corrupted by jealousy is a demon-in-disguise.

The person suffering from jaundice sees everything as yellow colored.

To the mind corrupted by jealousy, everything appears wrong – as they are viewed through a colored lens.

Jealousy creates an unending chain of suspicion. Where love becomes thin, faults become thick. Every action will be projected as a major crime.

The only way out is to make ones mind devoid of jealousy. When jealousy the root cause of all the other mental pollutions is removed completely, life will become happy again.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s