வர்ண ஜாலங்கள்


வானவில்லின் வர்ண ஜாலங்கள்
வானத்தை அலங்கரிப்பது போன்றே,
வர்ணங்களின் பொருளும், ஜாலமும்
வாழ்க்கையை நன்கு அலங்கரிக்கும்.

“வெள்ளை மனம் கொண்ட ஒரு
பிள்ளை” என்போம்; அவர்கள்
மாசில்லாத மனத்தினர் என்பதை
நேசத்துடன் பிறருக்குத் தெரிவிக்க.

கரிய நிறம் கொண்ட மனமோ
கொடுமைகள் நிறைந்த ஒன்று;
ராமாயணக் கூனியையும் மற்றும்
ராட்சதக் கம்சனையும் போன்று.

நீல வானமும் நீலக் கடல்களும்
நிம்மதியை நமக்குத் தந்தாலும்,
நீல வர்ணப் படங்களோ மன
நிம்மதியையே அழித்துவிடும்.

மஞ்சள் வர்ணம் மிக மங்களகரம்;
மஞ்சள் முகமோ மயக்கும் அழகு!
திருமண அழைப்பு அதே நிறம் – மேலும்
திவாலாகும் மனிதனின் அறிவிப்பும்!

பச்சை வர்ணம் காணக் குளுமை:
பச்சை மண் ஒரு பிறந்த குழந்தை!
பச்சை பச்சையாகப் பேசுகின்றவரைப்
பார்த்தாலே நாம் விலகிச் செல்வோம்.

சிவந்த முகமும், செவ்விழிகளும்,
சீற்றத்தையே வெளிக் காட்டினாலும்,
சிவந்த கரங்கள் காட்டும் உலகுக்குச்
சிறந்த உழைப்பை, சீரிய ஈகையை.

செம்மண்ணின் அரிய நிறமோ, உள்ளம்
செம்மைப் பட்டவர் உடுத்திக் கொள்வது.
பூமியை முற்றும் துறந்தோரும் மற்றும்
பூமியின் பொறுமை கை வந்தோரும்!

கோபத்தின் நிறம் சிவப்பு என்றால்,
தியாகத்தின் நிறமே சிறந்த காவி;
காவியும், வெள்ளையுமாகத் தோன்றும்
கோவில் சுவர் அழகுக்கு ஈடு ஏது?

வர்ணங்களுக்கு உண்டு நமது தினசரி
வாழ்வில் பங்கு என்பதை அறிவோம்;
வர்ண மயமான வாழ்க்கையை நாம்
வாழ்ந்து நலம் பல அடைவோம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

A SPECTRUM OF COLORS.

A rainbow decorates the sky and makes it look beautiful. In the same way a spectrum of colors add beauty and attractiveness to our daily life.

A person with a pure heart is said to have a heart as-white-as a swan. Evil persons like the Kamsan of MahAbAratA and MandarA of RAmAyanA are said to have hearts as-black-as the pitch darkness.

Blue sky and blue sea bring peace of mind to the beholder and makes him calm and composed. But a blue film is said to destroy the mental peace of a person and disturb him very badly.

Yellow is the color of auspiciousness. A face washed with the yellow turmeric powder glows like gold. Wedding invitations used to be printed in yellow papers.
So too the declaration of bankruptcy of a person.

Green color has a cooling effect. Growing plants and new born babies can give a person the same amount of joy – since they grow everyday and excite our minds.
We avoid persons who give a green-signal for vulgar and lewd talk without any inhibitions.

Redness of the face and reddened eyes denote the terrible anger in a person. But the reddened hand denoted the hard work done by the person and his liberality in donating to the others.

Red ocher is the color of clay. It is the color worn by sanyAsis – who have conquered their minds and renounced the world. It is the color of ThyAgam and vairAgyam. The temple walls painted with red ocher and white colors have an unparalleled beauty.

Colors play an important part in our everyday life and in our moods. Color can display a mood and it can also create a mood. Any interior decorator will lend authenticity to this statement!

Let us use colors wisely and make the most of their beneficial effects.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s