அறிவுக்கு உணவு


உடல் நன்கு பணி புரியத் தேவை
உணவும், உறக்கமும், உழைப்பும்.
அறிவு நன்கு பணி புரியவும் தேவை
உணவும், உறக்கமும், உழைப்புமே!

அறிவின் உணவு கருத்துப் புதையல்;
அறிவின் உறக்கம் தியானம், மௌனம்;
அறிவின் உழைப்பு சிந்தனை ஓட்டம்;
அறிவின் பயனோ மயக்கம் ஒழிதல்.

ஒரு நாள் உணவு உண்ணாவிடினும்,
சரிவரப் பணி செய்ய மறுக்கும் உடம்பு;
ஒரு நாளும் ஒழியாமல் தம் அறிவுக்கு
சரிவர உணவு அளிப்பவர் யார் உளர்?

கல்விச் செல்வம் சாலச் சிறந்தது ஆயினும்
கேள்விச் செல்வமும் சமச் சிறப்புடையது.
கல்வி கற்காதவர்களும் படிக்க இயலாதாரும்
கேள்விச் செல்வதினால் பயனுற முடியும்.

செவிக்கு உணவு இல்லாதபோது தான்
சற்று வயிற்றுக்கும் ஈவர் சான்றோர்;
வயிற்றுக்கு உணவு ஈந்த பிறகாவது
சற்று அறிவுக்கும் நாம் ஈயக் கூடாதா?

எத்தனை மகான்கள், மாமேதைகள்!
எத்தனை சிறந்த சிந்தனையாளர்கள்!
எத்தனை ஞானிகள், ஆச்சாரியார்கள்!
எத்தனை மிக அரிய சிறந்த புத்தகங்கள்!

படிக்க நினைத்துத் தொடங்கினால்,
படித்து முடிக்க ஒரு ஜன்மம் போதாது!
படித்துக் கொண்டே இருந்தால் அன்றி
படித்தது மனதில் பதிந்து நிற்காது.

பஞ்சமே இல்லை நேரத்துக்கு! ஆனால்
படிக்க மட்டும் சிலருக்கு நேரமே இல்லை!
பஞ்சமிர்தம் போலக் கையில் கொடுத்தாலும்
கொஞ்சமும் உண்ணார், பயன் அறியாதார்.

பார்ப்பது மெகா தொடர்களை மட்டுமே,
படிப்பது கிசு கிசுப் புத்தகங்களை மட்டுமே,
அலசுவதில் அடங்கும் அரசியல் மற்றும்
அடுத்த வீட்டு வம்புகளும், சினிமாவும்!

குப்பை கூளம் நிறைந்துள்ள இடத்தில்,
எப்படி நன்மைகள் உள்ளே நுழையும்?
நல்லவை நுழைந்தாலே தூய்மை வரும்;
நல்லெண்ணங்கள் தூய்மையில் வளரும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FOOD FOR THOUGHTS.

For a human body to function properly, it needs food, work and rest. It is exactly the same with a human mind also.
The food for the intellect is the vast knowledge stored in the form of books. The work of the intellect is the thought process. The rest is given to the mind in the form of DhyAnam and mounam. The purpose of intellect is to come out of delusion.

Even if we starve for one day, our body undergoes several changes. The same thing is true of our mind and intellect. Yet how many of us offer food for the mind daily, the way we do for our body?

Reading is the best way of acquiring knowledge. Listening is also equally effective since it benefits those people who can’t read or don’t know how to read. How many great mahAtmAs, geniuses, thinkers, philosophers, gnAnis and AchArYAs have registered their invaluable thoughts in the form of books! We can not even hope to be able to read then in one human janmA!

We have time to spare for everything – except reading! Even if all the sAram of these books is extracted and offered in a silver cup, people refuse to be spoon-fed!

Most people spend their time in watching mega serials, talk shows, soap Opera and in reading / watching news channels.
They can always manage time for watching a movie and talking about their unfortunate neighbors!

If a room is filled with garbage, who will ever enter it? If the mind is filled with filth no noble thoughts can enter it. If all the filth is thrown out and the mind is kept clean, only then knowledge will enter into it and noble thoughts will emerge from it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s