யார் பெரியவர்?


ஒருநாள் ஒரு பெரிய கேள்வி பிறந்தது,
உறுப்புகளில் எல்லாம் யார் பெரியவர்?
கண்களா, காதுகளா, நாசியா, நாவா?
கால்களா , கரங்களா, வயிரா, வாயா?

உடல் நலம் பேணுவதில் இவர்களில்
உண்மையில் யார் தான் பெரியவர்?
விடை தெரியவில்லை ஒருவருக்கும்,
உடன் தொடங்கியது வேலை நிறுத்தம்!

“எங்கள் உதவியின்றி, எப்படி உண்ணுவீர்கள்?”
என்று தங்கள் பெருமை பேசின கரங்கள்!
“எங்கள் உதவி இன்றி ஓடி, ஆடிப் பொருள்
எப்படித் தேடுவீர்” என்று கேட்டன கால்கள் .

” நான் தான் உணவை விழுங்கி உடலுக்கு
நன்மை புரிகின்றேன்”, பெருமை பேசியது வாய் .
” எங்கள் உதவி இன்றி எப்படி ஜீரணம் செய்வீர்”?
என்று வழக்காடின வயிறும், இரு குடல்களும் .

காதுகளும், கண்களும், மற்ற உறுப்புக்களும்,
கலகம் செய்யத் தொடங்கின ஒரே நேரத்தில்.
முடிவு காண முடியாமல் போனதால், அவைகள்
முழுவதுமாகப் ஆக போராட்டத்தில் இறங்கின.

உணவு உள்ளே செல்ல வில்லை; உடல் சக்தி இழந்தது.
கண்கள் மங்கி விட்டன; காதுகள் பஞ்சடைத்தன;
மூளை மழுங்கி விட்டது; குரல் கூட எழும்பவில்லை.
மூலையில் சுருண்டு விழுந்து விட்டது உடல்.

புரிந்தது அப்போதுதான் அதற்கு ஒரு உண்மை.
பெரியவர் சிறியவர் என்கின்ற பேதம் இல்லை.
சரிவர அனைவரும் தத்தம் பணிகளை,
புரிந்தால் மட்டுமே உடல் வாழ முடியும் .

புத்தி வந்தது; போராட்டாம் முடிந்தது!
சக்தி வந்தது; உடல் பணிகள் நடந்தன!
வேற்றுமை மறந்த உடல் உறுப்புகளும்,
ஒற்றுமையாக தம் பணிகளை செய்தன.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

WHO IS MORE INDISPENSABLE?

This was the topic of discussion among all the different parts of a human body one fine day. No one knew the right answer and so they all started arguing among themselves.

The hands asked, “How will the body eat food without our help?”

The legs demanded to know, “How can the body move from to place without our assistance?

“We swallow the food and help in the digestion!” said the mouth, the teeth and the tongue.

“How will the body digest the food and assimilate it with our assistance?” demanded the stomach and the intestines.

The eye, the nose, the ear and each and every part of the body glorified itself as the most indispensable part of the human body.When no decision could be arrived at, all the parts went on an indefinite lightning
strike.

Soon the whole body became very weak; the eyes became dull; the ears could not hear anymore as if they were stuffed with cotton; the voice won’t rise; the brain became dizzy.

Suddenly the truth dawned on all of them. None of them was more important or less important in maintaining the fitness of the body!

They all were equally important for the body’s good health. Only when each and everyone of them functioned properly, the body will remain in good shape.

The indefinite strike was immediately called off! All the parts were happy to return to their original functions. The body became strong and active as before.

Advertisements

2 Responses to யார் பெரியவர்?

  1. guruvayurappan2 says:

    each & everybody irrespect of their caste ,education and wealth are needed for the entire humanity to prosper.no work is superior or inferior %should not compared .alway comparition leads to chaos and confusion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s