வேறுபாடு, இடர்ப்பாடு


ஐந்து விரல்களும் ஒரே நபரின் கையில்
ஐந்து விதமாக இருப்பதைப் போன்றே,
மனிதர்களிலும் உண்டு பலவகைகள்
மனிதர்கள் ஒரே குடும்பத்தவராயினும்!

அனைத்துப் பொருட்களும் ஒரு போலவும்,
அனைத்து மனிதர்களும் ஒரு போலவும்
அமைந்திருந்தால், நம் வாழ்வில் எவ்விதச்
சுவையும், அழகும் இல்லாது போய்விடும்!

வித விதமான பொருட்களே வாழ்வில்
வித விதமான சுவைகளைச் சேர்க்கும்;
பழையதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தால்,
பழகப் பழகப் பால்போல் புளிக்கும்-ஆனால்

மற்றவர்களிடமிருந்து முற்றிலும் ஒருவர்
மாறுபட்டாலோ அன்றி வேறுபட்டாலோ,
விளையும் அனர்த்தம் விரும்பாவிடினும்;
விதியாலும் அதை மாற்றிவிட முடியாது!

தன்னிலும் வேறுபட்டவரைக் கண்டால்,
தாங்கவே முடியாது சக மனிதர்களால்.
மாறுபட்டவர்கள் படும் பாட்டையோ
மாளாது நாவினால் சொல்லிச் சொல்லி!

பட்டப் பெயர்கள் பலப்பல சூட்டப்படும்;
திட்டும், உதையும் தாராளமாகக் கிட்டும்;
கல்லால் அடித்துக் கூடச் சிலர் விரட்டுவர்;
சொல்லால் அடித்தும் நிம்மதியைக் கெடுப்பர்.

புதுக் கருத்துக்களைக் கண்டு, விண்டவர்கள்
பொதுவாக எங்கும் வரவேற்கப்படுவதில்லை!
கருத்துக்கள் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்படும்;
கருத்தினை உரைத்தவர்களும் அதன் கூடவே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

DIFFER AND SUFFER!

The five fingers in the same hand are different from one another. In the same way the members of the same family differ from one another in as many ways as possible. If all things look the same and if all people look alike, life will be very boring indeed! Variety adds to the spice of life, while familiarity breeds contempt.

At the same time, if a person differs from the others too much, he will rather be maltreated as a freak than be respected as a unique person! As a rule, humans can not tolerate any one who thinks or behaves differently. The person who differs usually suffers. It can be rightly said, “The more he differs from the others, the more he suffers at the hands of the others”.

He will be branded, called pet names /nick names, ridiculed and humiliated. In the olden days they used to be stoned, lashed or poisoned. Thankfully such things do not happen in the modern times.

A new concept, theory or postulate put forward by person who thinks differently, is given an ice-cold-reception! People resists changes. They fight any new concept. They would not accept anything new – unless and until it is proved established beyond the slightest doubt!

All the famous thinkers and philosophers have suffered thus in the hands of the common men thus prior to the acceptance of their principles!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s