யார் சிறந்தவர்?


கரிய இருட்டில் பறக்கும் மின்மினி,
கர்வத்துடன் கூறியது,” என்னைப் போல
உலகுக்கு, ஒளி கொடுப்பவர் யாருள்ளார்?
உலகம் என்ன ஆகும் நான் இல்லாவிடில்?”

விண்ணில் தோன்றிய தாரகைகள்,
விழுந்து விழுந்து நகைக்கலாயின;
“எங்கள் ஒளியின் முன் நீ நிச்சயம்
மங்கி நிற்பாய்! ஏன் வீண் பெருமை?”

இப்போது நகைத்தது வானத்து நிலா;
“இங்கே நான் வந்தபின்னர் உங்களை
எங்கே எங்கே எனத் தேட வேண்டும்!
என்று தான் உணர்வீர் உண்மையினை?”

உதித்தான் செங்கதிரவன் கீழ் வானத்தில்,
மிதித்தான் நிலவின் மங்கிய ஒளியினை,
பெருமைகள் பேசிய மின்மினி, தாரகை,
போன இடம் எதுவோ தெரியவில்லை!

உள்ளது என்னிடம் இளமையும், செல்வமும்,
அழகும் என்று அலட்டிக்கொள்ள வேண்டாம்!
உள்ளார் உலகில் பலர், உன்னைவிடவும்
அழகு, இளமை, செல்வம் அதிகம் உள்ளவர்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

WHO IS THE BEST?

In a pitch dark night, the fire-fly exclaimed in self-praise,” Who is there to provide light for the world immersed in darkness?
What will happen to the world, but for my presence here?”

The twinkling stars laughed at the fire-fly and said,” In our presence you will hardly be noticed! What make you feel so proud?”

Now it was the turn of the silver moon to laugh at the twinkling stars. “Now that I have risen, you will all become invisible! No need to boast about yourselves and feel so proud.”

The red Sun rose in the east. His bright golden rays replaced the dull light of the moon. There was no trace of the boasting fire-fly and the proud twinkling stars!

Never feel proud about your youth, wealth and beauty! There are many people in the world who are more beautiful, richer and more youthful than you!

Advertisements

2 Responses to யார் சிறந்தவர்?

  1. vl brinda says:

    A English proverb says, “Empty vessel makes more noises”. தமிழில் சொல்வார்கள் “நிறை குடம் தழுவாது, அரை குடம் தழுவும்”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s