மயிலும், குயிலும்


மயில் ஆடுவதற்கென்றே பிறந்தது,
மயில் அகவினாலோ கர்ண கடூரம்!
குயில் பாடுவதற்கென்றே பிறந்தது,
குயில் விரும்பினாலும் ஆட முடியாது!

இயற்கையின் நியதியை அறிவோம்;
இயல்பினை சற்றேனும் அறிந்தோமா?
நம் வாரிசுகளாக உதித்த குழந்தைகளின்
நல்ல திறமைகளை நாம் அறிந்தோமா?

விரும்பிய ஒன்றைச் செய்யும் போது
அரும்பிடும் ஒருவரின் தனித் திறமைகள்!
விரும்பாத ஒன்றைச் செய்ய மனம்
விரும்பாது போவது இயல்பல்லவா?

நாம் விரும்பியும் நமக்குக் கிட்டாததை,
நம் குழந்தைகள் மீது திணித்துவிடுவோம்!
நல்லது செய்வதாக நினைத்து அவர்க்கு
அல்லதை மட்டுமே செய்துவருவோம்!

மதிப்பெண் குறைவாக எடுத்தவனை, நன்கு
மிதித்தால் மதிப்பெண் கூடிடுமா? அவன்
தனித் திறமை எதுவென்று கண்டு, அதை
இனித்த முறையில் வளர்க்க வேண்டாமா?

ஒவ்வொருவருள்ளும் ஒரு சிறந்த திறமை
ஒளிந்து கொண்டு இருக்கின்றதே அதை
ஓங்கி வளரச் செய்து விட்டால், வாழ்வே
ஒளி மயம் ஆகிச் சுடர் விடும் அன்றோ?

கான மயிலிடம் பாடலையும், மற்றும்
கானக் குயிலிடம் ஆடலையும் தேடாதீர்!
பசுவிடம் கனிந்த பழங்களையும், மற்றும்
பாலை, மரங்களிடமும் என்றும் தேடாதீர்!

எது எது எங்கு எங்கு உள்ளதோ – நமக்கு
அது அது அங்கு அங்குதான் கிடைக்கும்!
இதுவரை நாம் செய்த தவறுகள் போதும்;
இனிமேல் நல்ல திறமைகளை வளர்ப்போம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

A PEACOCK AND A CUCKOO.

The peacock is born to dance. Its call is ugly and repulsive. On the other hand the cuckoo is born to sing. It can not dance even if it wants to!

We watch the Nature and learn these facts. But do we know the real nature of our own children? Do we really know their strength and weakness?

When we do things we like to do, we perform very well. But when forced to do something not to our liking, we jut make half hearted attempts that are not sincere.

Usually parents want their children to achieve whatever they themselves want to achieve but could not. They have the best intentions no doubt but they are not doing the best thing for their children.

If child scores less marks, the parents should try to find where lies the real problem and not just beat him. Can the boy improve his score as a result of the beatings? The parents must find out what interests him best and train him in that field.

There is a latent talent in everyone of us. If we discover them early in or lives and nurture them, we will emerge successful in our lives.

A word of advice o the parents…
Do not try to train a peacock to sing.
Do not try to train a cuckoo to dance.
Do not look for ripe fruits in cows.
Do not look or cow’s milk in trees.

We can get only what is there already. It is high time for the parents to reform their thinking and cherish and nourish the real talents of their children.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s