வெள்ளைப் பொய்கள்


உலகமே ஒரு நாடக மேடை, அதில்
உள்ளோர் எல்லோரும் நடிகர்களே!
உலவுகின்றது இப்படியும் ஒரு கருத்து;
உண்மையும் இதில் கலந்து உள்ளது.

நாம் நினைப்பதை எல்லாம் வெளியே
நால்வரிடம் விவரமாகக் கூற முடியாது;
அல்லவை நேரினும் நல்லறிவுரை கூடாது;
நல்லவைபோல் எண்ணுவோம்; அது பாசாங்கு!

வெள்ளை பொய்கள் என்று ஒன்று உண்டு;
வெள்ளை மனத்தவர் கூறிடும் பொய்கள்;
விபரீதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டி
விளம்பப்படும் இவ்வகைப் பொய்கள்!

கலகங்கள், கலவரங்கள் பரவுவதைக்
கவனத்துடன் தடுக்கவேண்டிய அரசே,
பரப்பும் பல வித ஊடகங்கள் மூலம்,
பலப் பல வெள்ளைப் பொய்களை!

குடும்பத்தில் குழப்பம் வராமல் இருக்க,
கூறவேண்டும் சில வெள்ளைப் பொய்கள்!
குறைகளை மறைத்து நிறைவைக் காட்ட,
கூற வேண்டும் சில வெள்ளைப் பொய்கள்!

உண்மை இல்லாது இருந்தபோதிலும்,
உலகில் விரும்பப்படுகின்றன இவைகள்;
வெள்ளை மனத்துடன், நன்மை விரும்பி,
வெளிச் சொல்லும் இவைகள் மெய்களே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WHITE LIES.

There is a saying that the whole world is a stage and all the people in it are actors.

There is a lot of truth in this statement.

A person can’t walk around wearing his heart on his sleeves. Everything cannot be and must now be disclosed to everyone around. Very often we will have to pretend as if even unpleasant things / situations are pleasant things / situations.

There is a category of lies called ” the white lies”. These are spoken by good people, with good intentions to prevent minor trifles and troubles from getting magnified out of proportion.

At times the government spreads official lies through the various media, to defuse a difficult situation and to control agitations, arson and looting from spreading.

In the same way to live peacefully in a family, we have to utter white lies occasionally. Even if white lies are not pure truths, people love them since these are spoken by good people with the good intentions.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s