இருவகைத் துயில்


உறங்குவதில் உண்டு இரு வகைகள்;
அறி துயில், அசல் துயில் என்ற இரண்டு.
பார்ப்பதற்கு ஒருபோலத் தோன்றினாலும்,
பலப்பல வேறுபாடுகள் உண்டு இவற்றில்!

திருமாலின் அறி துயில், உலகளாவிய
பெருமை பெற்றது என்பதை அறிவோம்;
திருமாலுக்குச் சற்றும் சளைக்காமல்,
பெறுவார் அறி துயில் மனிதருள் பலர்!

விழித்த கண்களோடு சிலர் உறங்குவர்;
வாயை மூடாமலேயே சிலர் உறங்குவர்;
சிம்ம கர்ச்சனையோடு சிலர் உறங்குவர்;
சிந்தித்தால் இவைகள் அறிதுயில் அல்ல!

வெளியே நடப்பவைகளை நன்கு அறிந்தும்,
வெளிப் பார்வைக்கு நன்கு உறங்குவதுபோல்,
பாசாங்கு செய்வதே அறிதுயில் ஆகும்;
பாடு படுத்தினாலும் அவர் கண் திறவார்!

தூங்குபவரை எழுப்பிவிடலாம்; ஆனால்
தூங்குவது போல் நடிப்பவரை அல்லவே!
பாசாங்கும் நல்ல பயன் அளித்திடும்,
பேசாமலே நாம் இருக்க விரும்பினால்!

தூங்கும் ஒரு சிங்கத்தை இடருவதும்,
தொங்கும் ஒரு புலி வாலை இழுப்பதும்,
அறி துயில் கொண்ட ஒருவரைச் சென்று
அறியாமல் நாம் எழுப்புவதும் சரி சமமே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

SLEEP…THE REAL AND THE FEIGNED.

There are two kind of sleep – the real and the feigned. They appear to be the same but they definitely are not the same.

The feigned sleep of Lord Vishnu is world famous. Many men can challenge Lord Vishnu with respect to their feigned sleep.

Some people sleep with their eyes wide open. Some others sleep with their mouths wide open. A few others roar like caged lions in their sleep. But none of these is feigned sleep.

Feigned sleep is one in which the person appears to be asleep while he is fully aware of everything happening around him. It is difficult to wake up such a person, since he is not really asleep in the first place.

We can wake up a person who is really asleep but not the one who feigns sleep, in order to avoid unwanted interactions.

Waking up such a person will have the same consequences as stumbling on a sleeping lion or pulling the tail of tiger.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s