பிறவியும், உயர்வும்


பிறவியில் உயர்வு அடைபவர் மூவர்;
பிறவியினாலேயே உயர்ந்தவர்கள்,
பிறவியில் முயன்று உயர்ந்தவர்கள்,
பிறவியில் உயர்வுக்கு உந்தப்பட்டவர்கள்!

உயர் குலத்தில் உதித்ததால் மட்டுமே
உயர்ந்துவிடுவர் சில பாக்கியசாலிகள்;
உயர்ந்த முயற்சிகள் இல்லாமலேயே,
உயர்வை அடைந்துவிடுவார் இவர்கள்.

முயன்றும் முட்டி மோதிக்கொண்டும்,
முனைப்பினாலும், கடின உழைப்பினாலும்,
அல்லல்கள் பல உற்று, மனிதர்கள் சிலர்
அடைவர் உயரிய நிலை ஒன்றினை.

மூன்றாம் வகையினர் மாறுபட்டவர்.
வேண்டாம் என்று ஓடினாலும், விதி
விடாமல் துரத்திப் பிடித்து, அவர்களை
வேந்தர்கள் ஆக்கிவிடும் அவனியில்.

பிறவியால் கிடைத்த உயர்வும் சரி,
விதியால் விளைந்த உயர்வும் சரி,
அழிந்து போகலாம்; ஆனால் அழியாது
உழைப்பால் விளைந்த உன்னத உயர்வு!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

GREATNESS OF MEN.

The heights by great men reached and kept are of three different types.

Those who are born great, those who acquire greatness and those who have greatness thrust upon them.

The first type of great men are lucky enough to be born in great families. They need not struggle much to retain their greatness.

The second type struggle hard, overcome several hardships and attain an enviable height by their own efforts.

The third type are neither born in great families nor do they struggle much to come up in life. Fate also known as Good Fortune makes them great in life.

The first and the third type of greatness may vanish and disappear but never the second type achieved by one’s hard work.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s