தொடரும் வகையில்


தாய் தந்தையருக்குத் தருவதற்குத்
தாமதம் செய்யும் அவர் மகன்கள்,
தாம் பெற்ற செல்வங்களுக்கு மட்டும்
தங்கு தடை இன்றி அளிப்பது ஏன்?

தம்மை வாரிசுகளாகப் பெற்றவரைவிடத்
தம் வாரிசுகளிடம் அதிக அக்கறை ஏன்?
விடுகதை போலத் தோற்றம் அளித்ததை,
விடாமல் ஒரு நாள் நான் ஆராய்ந்தேன்!

ஓடும் ஒரு பெரு நதியைப் போலவே
ஓடவேண்டும் சந்ததிகளும் என்றே,
கடவுள் வகுத்த நியதியே இந்தக்
காரணம் கூற இயலாத பண்பு!

தனக்குத் தந்தவருக்கே தானும் தந்தால்,
கணக்குத் தீர்ந்து, முடிந்து போகுமே!
கணக்குத் தொடர நாம் விரும்பினால்,
கணக்கைத் தீர்த்துவிடக் கூடாது!

தந்தை தன் மகனுக்கு என்றும், அவன்
தன்னுடைய மகனுக்கு என்றும் ஒரு
சங்கிலித் தொடர்போலத் தொடருவதே
இங்கிதமான வாழ்க்கை முறை ஆம்.

இறைவன் அறிவான் நல்ல வழிகளை,
இயல்பை அமைப்பான் தகுந்தபடியே.
செய்தவனுக்குத் தெரியாதா மீண்டும்
செய்ய வேண்டியது என்ன என்று?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FROM GENERATION TO GENERATION!

I have observed a strange trait among men and women. Sons and daughters seem to hesitate to spend money for their parents while they never hesitate to fulfill the whims and fancies of their own children!

Why do they appear to care for their children more than their parents – to whom they are children?

One fine day this riddle which was bothering me was solved in a flash and the answer dawned on me!

The generations must continue and flow on freely like a river. God has given this strange mentality to us just to ensure such a free flow.

If we return the favors we had received to the person who gave them to us, our account will be settled once for all and it will get canceled.

So if the account should continue we must NOT return the favors to the givers but pass them on to the next generation. Whatever kindness, support, gifts and blessings we had received from our parents we must pass on to our children.

They must likewise pass on to the their children and so on and so forth. When this process continues, we get the lovely chain where each generation form a link.

God knows better than any of us how to keep things moving perpetually. So He has set the minds of the humans accordingly and made sure that the gift of love continues from generation to generation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s