நல்லதோர் வீணை


வீணையும் பெண்ணும் ஒரேபோலவே;
வீணர்கள் இசைக்கவே இயலாதவர்கள்.
இசைக்கத் தெரிந்தவரிடம் கிடைத்தால்,
இசைப்பார் உலகை மயக்கும் இசையை.

பெண் பார்க்கப் போகும்போது தேவை,
பெண் ஆடவும், பாடவும் தெரிந்தவளாக!
படித்து விட்டுப் பணியிலும் இருந்தால்,
பல மதிப்பெண்கள் கூடிவிடும் அன்றோ!

என் மருமகள், என் மனைவி என்றே
எக்காளம் இடுவர் மணமான புதிதில்;
“என்ன பாட்டும் கூத்தும் எப்போதும்?”
என்று மாறிவிடும் வெகு விரைவில்.

எல்லாமே அறிய வேண்டும்; ஆனால்
எதுவுமே செய்ய அனுமதி மறுப்பு!
எதற்காகக் கற்றுத் தேர்ந்த மருமகள்?
எதுவும் கற்காத பெண் போதாதோ?

கலையை அழிப்பதும், ஒடுக்குவதும் ஒரு
கொலைக்குச் சமம், கற்றவர் நோக்கில்.
விலை மதிப்பில்லாத கலையைக் கற்று
வீணாக்குவதால் என்ன பயன் விளையும்?

நல்லதோர் வீணையைக் கைகளில் எடுத்து,
நலம் கெடப் புழுதியில் எறிந்து விடாதீர்!
வல்லவன் கைகளை அடையட்டும் அது!
வானவர் மயங்க இசைக்கட்டும் அது!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

A VEENA AND A WOMAN.

A veena and a woman are very similar in many respects. A fool cannot bring out the best in either them. But when they are placed in the hands of an intelligent and a sensitive person, they can give out their best and charm the whole world.

While selecting a bride, a man wants her to be an expert in music and arts. If she is educated and in a job with a decent salary, her value will be magnified many times over. She will be sought after zealously by the parents and the boy himself.

The initial few months will be a paradise, with everyone praising the new girl in the family. Soon the whole picture will change. She will not be allowed to pursue her original interests. Why was she selected in the first place – if any innocent and ignorant girl would have been good enough for their purpose. Why try to convert an artist into a door mat?

Controlling the art of an accomplished artist is equivalent to a murder – a murder of the art in the eyes of an artist. Do not select a veena just to throw it in the mud and ruin it. Let it reach the hands of an expert and let it spread its divine music which will charm the whole world.

Advertisements

2 Responses to நல்லதோர் வீணை

  1. vl brinda says:

    My age is 36 years. I’m learning veena now only. Will you please tell me some tips to quickly master in veena and how much of maximum keerthanas we can remember. Now I’m learning geetham. Whether I can succeed in life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s