பெண் எனும் பாலம்


இரு நதிக் கரைகளை மிக அழகுற
இணைப்பதே நாம் காணும் பாலம்;
இல்லத்தில் உள்ளவர்களை எல்லாம்
இணைப்பவளே பெண் எனும் பாலம்.

தந்தை என்றால் பயம், மரியாதை;
தாய் என்றால் பாசம், உரிமைகள்;
தாயிடம் ஒருமுறை சொன்னாலேயே,
சேய் விரும்புவது உடனே கிடைக்கும்.

தந்தை குழந்தைகளுக்கு இடையே,
தாத்தா பேரப் பிள்ளைகளுக்கிடையே,
ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு இடையே
ஆவாள் பெண்ணே உறுதியான பாலம்.

பத்து ஆண்கள் செய்யும் வேலைகளை
பதறாமல் செய்து முடிப்பாள் ஒரு பெண்.
பத்து ஆண்கள் ஒன்றாய் முயன்றாலும்
முத்துப் போலப் பணி செய்ய இயலார்!

பெண் இருக்கும் வீடே நல்ல வீடு.
பெண் இல்லாத வீடு வெறும் காடு!
இளையவள் வீட்டை விட்டு விலகி,
மூத்தவள் வந்து குடி புகுந்திடுவாள்!

பாலத்தை நன்கு பராமரித்தாலேயே
பாலம் பயன்படும் போக்குவரவுக்கு.
பெண்மைப் போற்றிப் பேணுவோம்,
பெண் என்னும் பாலம் பயன் தரவே.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WOMAN…A BRIDGE!

A bridge connects the two banks of a river. A woman is the bridge connecting the different members of a family. Children respect their father but love their mother.

They maintain a respectable distance with their father but take all kinds of liberties with their mother. A child has to just ask once for anything it needs and the mother will make it available for the child.

A woman is the connecting bridge between the father and the children. A woman is the bridge between the grandparents and their grandchildren. She is the bridge between the teachers and the students.

A woman can do the chores which ten men find difficult to perform. Ten men working together cannot do things as beautifully and artistically as a woman does.

A home without a woman (in the form of a mother, a sister, a wife or a child)
is a hell. Lakshmi will desert such a house and Alakshmi will settle down there permanently.

To get the best service of a bridge, we must maintain it well. Let us cherish womanhood and maintain the bridge called woman well so that it serves us well.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s