உப்பும், உறைப்பும்


பெற்ற பிள்ளைகளைப் பேணி வளர்ப்பது
பெற்றோர் கடமை, பிறந்தவர் உரிமை;
பேணி வளர்த்ததற்குக் கூலி கேட்டால்,
பெற்றோர் என்ற பெரிய பெயர் எதற்கு?

பெண்களைப் பூட்டி வைத்த காலம், இன்று
போன இடம் தெரியவில்லை! உண்மை.
ஆண்களுக்கு நிகராக இவர்கள் உலகை
ஆள்வதும் இன்று நாம் காணும் உண்மை.

படிக்க வைத்தவர்களுக்கு நன்றியுடன்
பிடித்தது எல்லாம் செய்து கொடுப்பார்;
அடுத்தவன் மனைவியாக ஆன பின்பும்
கொடு கொடு என இவர்கள் படுத்தலாமா?

“வாழு, வாழ விடு” என்பதற்கு இணங்க
வாழ்த்தி அவளை வாழ விடவேண்டாமா?
வாழச் சென்றவளை வலுக்கட்டாயமாக
வம்பில் மாட்டுவதை வாடிக்கை ஆக்கலாமா?

கட்டிக் கொடுத்த பெண்ணிடம் இருந்து,
கட்டுச் சோறு கூட வாங்கமாட்டார்கள்!
கட்டுப்பட்டிகள் எனக் கூறி நகையாதீர்,
கட்டுப்பாட்டுடன் வாழ்ந்த அவர்களை.

தாயும் சேயும் ஆனாலும் அவர்கள்
வாயும் வயிறும் வேறு வேறு தானே!
தாய்க்காகச் சேய் உண்ண முடியுமா?
தாயின் பசிதான் தீர்ந்து போகுமா?

ஆட்டி வைக்கும் பெற்றோர்களை
அடக்கத் தெரியாமல், பெண்கள்
ஆட்டுக் குட்டி போலக் கணவனை
ஆட்டி வைக்கும் கொடுமை காணீர்!

யாருக்கும் வெட்கம் இல்லைதான்!
யாரிடமும் யாசிக்கத் தயாரானவர்கள்
யோசிக்க வேண்டும், இப்படியும் உலகில்
சுவாசித்து நாம் வாழ வேண்டுமா என்று.

ஒட்டுண்ணியாக மாறும் பெற்றோர்கள்,
உப்பு இட்டு உணவு உண்பது நலம் தரும்.
ஓரம் கட்டப்படும் கணவன்மார்கள் சிறிது
உறைப்புடன் உணவு உண்பது நலம் தரும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

SALT AND PEPPER.

It is the duty of parents to bring up their children – whom they have brought into the world – properly and make them useful citizens . If they demand anything in return for their service, they do not deserve to be called as parents.

There was a time when girls were locked up in the house – once they attained puberty. But those days are gone with the wind. Now the girls study better than the boys and have entered into every profession to perform equally well.

Girls remain grateful to their parents life-long and give them every possible happiness and comfort. But it is improper for the parents to go on demanding for more and more, even after she gets married.

After her marriage, she becomes a part of another family which may need her earnings. By going on demanding the parents will cause unnecessary friction in the family of the girl’s in laws.

There was a time when the parents of a married daughter will not accept anything from her – even the paltry gifts. They would make their ends meet within their limited means by living simple and strict but satisfied life.

Mother bears the child. But the mother is not the child nor is the child the mother. The child can’t eat to appease the hunger of the mother.

Some of the married daughters remain more loyal to their parents than to their husbands. Instead of controlling the demanding parents, they control the husband into submission and make him as docile as a little lamb. They will have their way and their say.

Parents are becoming quite shameless and unprincipled. While making demands to their married daughters, they must pause for a second to think whether they are doing the right thing.

The spineless husband must also think of the principles involved and refuse to become putty in the hands of their wives. Spineless husband and shameless parents will turn out to be a dangerous combination.

There is a belief that salt will develop the sense of shame and the pepper will add pep to the person’s character.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s