ஆகாசம், ஆத்மா

ஆகாசம் பரவியுள்ளது அண்டங்களிலெல்லாம்!
ஆத்மா விரவியுள்ளது  உடல்களிலெல்லாம்!

உடலின் உள்ளேயும் உள்ளது ஒரு ஆகாசம்!
உடலில் உள்ளது அற்புத சிதாகாசம் ஆகும்!

ஆகாசமும், ஆத்மாவும் ஒப்பானவை;
ஆராய்ந்து பார்த்திட்டால் அற்புதமே!

எங்கும் நிறைந்தவை இவை இரண்டுமே;
என்றும்  இருப்பவை இவை இரண்டுமே.

என்றும் அழியாதவை இவை இரண்டுமே;
என்றும் மாறாதவை இவை இரண்டுமே.

நிர்மலமானவை இவை இரண்டுமே;
நிறங்கள் இல்லாதவை இவை இரண்டுமே;

எதிலும் ஒட்டாதவை இவை இரண்டுமே;
எதுவும் ஒட்டாது இவை இரண்டிலுமே.

புறமும், அகமும் எல்லாவற்றிலும்,
நிறைந்திருப்பவை இவை இரண்டுமே.

நுண்ணியவை இவை  இரண்டுமே;
நுகர முடியதவை இவை இரண்டுமே.

பார்க்க, கேட்க,  முகர,  எடுக்க,
சுவைக்க முடியாது இரண்டையுமே.

ஆகாசம் இன்றி அண்டங்களே   இல்லை;
ஆத்மா  இன்றி உயிரினங்களே    இல்லை.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

Akasham and Atman.

Akasham or vacant space exists throughout the Universe.
Atman exists throughout the creations.

Even inside a human body Akasham exists.
The one inside the head is called Chitaakaasham.

Akasaham and Atman are so similar in their properties that
we will be wonder struck when we just compare them.

Both Akasham and Atman prevail everywhere.
Both of them are immutable and imperishable.

Neither of them can be destroyed.
Neither of them can be transformed.

Both of them are in their pure subtle forms.
Both of them are completely colorless.

Both of them can not cling on to anything else.
Nothing else can cling on to them either.

Both of them pervade inside and outside every object.
Both of them are so minute that they defy perception through any sense organs.

Neither of them can be seen, heard, smelled, tasted or felt.
Neither of them can be known by any regular methods of knowledge.

Without space, there is no Universe.
Without Atman, there is no creation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s