ஈசன் பெருமை


மிக மிகப் பெரியவன் ஆயினும் உவந்து,
மிக மிகச் சிறியதையும் ஏற்பான் அவன்.
பாமரர், தாழ்ந்தவர் எனும்படியோ,
பண்டிதர், உயர்ந்தவர் எனும்படியோ,

ஆண் மகன், பெண் மகள் எனும்படியோ,
அறிஞன், அறிவிலி எனும்படியோ,
ஆண்டவன் பாரான் பேதங்களையே;
அனைவரும் சமமே அவன் பார்வையிலே!

நாம் அனைவரும் அவன் குழந்தைகளே;
நாம் மறந்தாலும், இதை அவன் மறவான்!
மண்ணில் புரண்ட மகனைக் குளிப்பாட்டும்,
மாதாவைப் போல, நம் பாவம் களைவான்.

ஓரடி வைத்து நாம் அவனை நெருங்கினால்,
நூறடி வைத்து அவன் நம்மை நெருங்குவான்.
மகிமைகள் புரியும் அவனை நெருங்க நெருங்க;
தகுதிக்கேற்றபடி அவன் தன்னைக் காட்டுவான்.

எறும்பு ஊரக் கல்லும் தேயும் என்பார்;
எறும்புகள் போல நாம் எத்தனை எடுத்து,
அக்கறையுடன் தின்றாலும், தீராத ஒரு
சர்க்கரைக் குன்று அவன், குணக் குன்றும் கூட!

வாழ்க வளமுடன்.
விசாலாக்ஷி ரமணி

THE GREATNESS OF GOD.

God is the greatest of all things and persons and yet He accepts with happiness the humblest thing we can offer humbly. He has absolutely no discretion. He does not differentiate between the intellectuals and the illiterates; the high and low in social status; the superior and the inferiors; the man and the woman. Every one is equal in His eyes.

We are all His Children. We may forget this fact and drift away from Him. But He never forgets this. Just as a mother will clean her baby which has become dirty, He will cleanse us of all our sins.

If if we take one step towards Him, He will take 100 steps towards us and come closer to us. The closer we are to Him, the better we understand His true greatness. He reveals Himself depending on the receptive power of the devotee.

His grace is so powerful that it can convert an illiterate cowherd into a world famous poet. It can make a dumb person speak, a cripples man walk and a deaf man hear. Every door that has been closed on us will be thrown open to us.

Even ants leave a mark on a hard stone when they walk over it a million times. But God is the mountain of sugar which never diminishes or wears out even if all the creations become ants and try to taste Him.

He is a mountain of sugar and also of kindness and compassion.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s