உடலும், உள்ளமும்


ஒரு சந்நியாசி, உலகைத் துறந்தவர்.
அருகில் வீட்டில் ஒரு இளம் பெண்;
அழகிய அவளை நாடி வருவார்,
அல்லும் பகலும் பலவித ஆண்கள்.

துறவிக்கு கோபம் பெண்ணின் மீது,
“பரத்தையின் வாழ்வும் ஒரு வாழ்வா?
சுமக்க முடியாத பாவம் செய்பவள்,
சுழல்வாள் ஒரு நாள் நரக வேதனையில்!”

பெண்ணோ துறவியை மிகவும் மதித்தாள்;
கண்கண்ட கடவுளாக அவரை மதித்தாள்.
செய்யும் தொழிலை மனமார வெறுத்து,
செய்தாள் பிரார்த்தனை தினம் மனமுருகி.

துறவிக்கு கிடைத்தது ஒரு புதுப் பணி!
வந்து போகும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும்,
ஒரு சிறு கல்லை எடுத்து வைத்ததில்,
ஒரு சிறு கல்மலையே குவிந்துவிட்டது!

ஒரே இரவில் இறந்து போயினர் இருவரும்.
துறவியின் ஆத்மா கொடிய நரகத்திற்கும்,
பரத்தையின் ஆத்மா இனிய சுவர்கத்துக்கும்,
பறந்து சென்றன பாருங்கள் அங்கே அதிசயம்!

“ஈனப் பிறவிக்கு அளித்தீர் சுவர்கம்,
இறை அடியவனுக்கு இந்த நரகமா?”
துறவியின் கேள்விக்கு கிடைத்தது,
இறுமாப்பு அகற்றும் ஒரு சிறந்த விடை.

“பதிதை ஆனாலும், பாவம் செய்தாலும்,
பரமனையே எண்ணிக் கண்ணீர் உகுத்தாள்.
துறவி நீர் ஆயினும், துறவையே துறந்தீர்;
வரும் ஆண்களையே நீர் கண்காணித்தீர்!

உடலால் பாவம் செய்தவள் நீத்த உடலை,
உடனே நாய், நரிகள் தின்பதைப் பாரும்!
உடலால் உயர்ந்த உங்கள் உடலுக்கு,
உடனே மாலை மரியாதைகள் பாரும்!

உள்ளத்தால் உயர்ந்தவளுக்கு சுவர்கம்;
உள்ளத்தில் கள்ளம் கொண்டவர்க்கு நரகம்;
இதுவே இறைவனின் நியதியும் ஆகும்;
இதுவே இறைவனின் நீதியும் ஆகும்!”

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE BODY AND THE MIND!

There lived a sanyasi in a small village. By the rarest coincidence a pretty young girl – who sold her virtue – lived in a house nearby. Men of all ages used to visit her day and night. The sanyasi was very unhappy with the girl’s profession and would often think, “Having committed sins all her life, she will burn in the fires of the hell”.

But the girl respected the sanyasi as if he were a living God. She was quite unhappy with her profession but had no other means of livelihood. She spent all her spare time in prayers and in shedding tears of remorse.

Now the sanyasi found a new occupation to keep himself busy! He would keep aside a small pebble for every man who visited the girl. Soon he had gathered quite an impressive heap of pebbles.

Both of them died on the same night – again by another rare coincidence! The Atman of the girl flew up to the heaven while the Atman of the sanyasi was dragged to the hell.

The Atman of the sanyasi was seething with anger and demanded an answer for his question. “Why the Atman of the girl who sold her body was taken to the Heaven while his Atman was dragged to the hell despite he fact that, he had led a pure life of an ascetic? Was there no justice in the after-life?”

He was given the best possible answer which blasted his ego and anger into nothingness.

“She was a fallen woman no doubt! She committed sin through her body but her mind was always set on God and she had washed off all her sins through her sincere tears.

You had renounced the world. Yet you spent all your time in watching the men who visited her house. Your mind had given up prayers and penance and was occupied entirely in storing pebbles.

The mortal remains of the girl who sinned through her body is being devoured by dogs and jackals. But your mortal remains are being garlanded and given honorable last rites.

The one who is pure in heart goes to the heaven and the one with a corrupted heart must go to the hell. This is God’s justice and this is His judgment, which we carry out here!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s