மாயக்கண்ணாடி


அழகிய வடிவுடைய ஒரு கண்ணாடி,
அழகினைக் காட்டும் மிகத் தெளிவாக;
தூசுகள் படிந்து அது மாசு அடைந்தால்,
துளியும் நமக்கு பயன் தராது அன்றோ?

ஆத்மா ஒரு அழகிய கண்ணாடி!
அற்புதமான, அதிசயமான, அரியதான,
ஜீவாத்மாவுக்கு அது தேடும் அந்த
பரமாத்மாவைக் காட்டும் கண்ணாடி!

கண்ணாடியை மறைப்பவை தூசுகள்.
ஆத்மாவை மறைப்பவை மன மாசுகள்!
விருப்பு, கோப, தாபங்கள், பேராசை,
வெறுப்பு, மயக்கம், மதம் போன்றவை.

அழகைக் கண்ணாடியில் காண்பதற்கு,
துடைக்கணும் அதிலுள்ள தூசுகளை;
அவனை ஆன்மாவில் காண விழைந்தால்,
துடைக்கணும் அதிலுள்ள மாசுகளை.

தூசினைத் துடைத்து அகற்றிட தேவை,
துணித் துண்டு சிறியது ஒன்று மட்டுமே.
மன மாசினைத் துடைத்து, அகற்றிட நாம்
மாயங்கள் என்ன என்ன செய்ய வேண்டும்?

தியானம், தவம், சுத்தம், நேர்மை,
தியாகம், பக்தி போன்றவைகளே;
மன மாசினைத் துடைக்கவல்ல,
மாயத் துணித் துண்டுகள் ஆகும்.

மாசினை அகற்றும் மாயம் அறிந்தோம்;
மாயம் அறிந்ததால், முனைந்து, முயன்று,
தூசினைத் துடைத்த கண்ணாடியைப் போல்
மாசில்லாத மனத்தினைப் பெற்றிடுவோம்!

மாசில்லாத மனமே அமைதி கொள்ளும்;
மாசில்லாத மனமே பூலோக வைகுந்தம்;
மாசில்லாத மனமே ஊழ் வினை ஒழிக்கும்;
மாசில்லாத மனமே பிறவிப்பிணி அறுக்கும்! !

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

THE MIRROR OF WISDOM.

A clean, beautiful and flawless mirror reflects the objects best. But when covered by dust and dirt, it can not reflect the object clearly. The Atman is also a mirror and we can see the reflection of Paramaatmaa in it.

The dust covering the Atman are the six defects of the mind viz Kaama, Krodha, Loba, Moha, Mada, Maacharya.

To clean a mirror we need a small piece of cloth. How can we clean the mirror of Atman, which in itself is elusive and invisible?

Dhyaanam, Tapas, Soucham, Arjavam, Thyaagam, bakthi are the towels that are capable of cleaning the invisible and elusive Atman.

Now that we know how to clean the mirror and get a glimpse of the Supreme, let us try our best to get it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s