நாம ஜபமே வழி


யுகங்கள் மாறும்போது உடன் மாறும்
யுக்தி, சக்தி, பக்தி, முக்தி ஆகியனவும்;
முக்தியின் மார்க்கமும் மாறி விடும்,
சக்திகள் யுகங்களில் மாறும்போது.

சத்திய யுகத்தில் இறை வழிபாடு
நித்தியம் அவர் செய்யும் தவமே!
வெண்ணிறமுடைய பிரம்மச்சாரியாய்
தண்ணருள் புரிந்தான் இறைவன் அப்போது!

ஆசாரம் நன்கு நிலவிய காலம் அது,
ஆயுளும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாம்!
அமைதியும், அடக்கமும் நிரம்பியதாலே
அமைதியாகத் தவம் செய்ய இயலும்!

திரேதா யுகத்தில் இறை வழிபாடு
சிறந்த யாகம், யக்ஞங்கள் மூலம்,
சிவந்த நிறம் கொண்ட யக்ஞரூபியாக
சிறந்து விளங்கினான் இறைவன் அப்போது!

யாகம் செய்யவும் வசதிகள் வேண்டும்;
யாகம் செய்ய வல்ல பல பண்டிதர்களும்,
யாகம் செய்யும் அக்கறையும், உறுதியும்,
யாகப் பொருட்கள் எனப் பலவும் தேவை.

துவாபர யுகத்தில் இறை வழிபாடுகளோ
தந்திர சாஸ்திரங்கள் கூறும் மார்க்கம்.
நீலமேக சியாமள வர்ணனான இறைவன்
நின்றான் கைகளில் கதை, சக்கரம் ஏந்தி!

கலி யுகத்தில் நம் இறைவன் உருவம்
கரு நீல வர்ணமாக மாறிவிட்டது!
முக்தியடைய ஒரே வழி இங்கே நாம்
பக்தியுடன் செய்யும் நாம சங்கீர்த்தனம்!

கலியில் மனித ஆயுள் மிகக் குறைவு,
கலகங்கள் மலிந்து பெருகி விட்டதால்,
காணமுடியவில்லை அமைதியையும்,
கண்ணியத்தையும், ஆசாரத்தையும்!

படித்த பண்டிதர்கள் மிகவும் குறைவு;
பிடித்தவற்றை வாங்க வசதி குறைவு;
நம்பிக்கையோ நாணயமோ இல்லை;
நம்மால் செய்ய இயன்றது நாம ஜெபமே!

“பொருட்செலவு இல்லாதது, ஆகையால்
அருட்செல்வம் அளிக்க இயலாதது ஜபம்”
என மருண்டு மயங்கி நிற்க வேண்டாம்!
அனைத்தும் சமமே இறைவன் பார்வையில்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

NAAMA JAPAM.

When the yugam changes, along with it change the Yukti, Shakti, Bhakti, Mukti and the paths leading to Mukthi.

In Satya Yugam, the worship of the God was the daily penance the people performed. God appeared as a fair colored brahmachAri. It was the yugam when AchAram was at its peak! Peace prevailed as people had tremendous self control and their average life span was several thousands of years!

In TretA yugam, the worship of the God was through YAgAs and YagnAs. The red coloured ‘Yagna Roopi’ was pleased with this form of worship. People were wealthy enough to perfrom YAgAs and YagnAs. There were several pundits and priests who knew how to perfrom these. All the articles required were available in plenty.

In DWApara yugam, the Lord appeared ShyAmala varnan – carrying a disc and a mace. He was worshiped through Tantra MArgam.

In Kali yugam, Lord became dark blue in color. The only possible form or worship is His NAma SamkErthanam with total bhakthi. In kali yugam, the average life span is very less. There is wide spread unrest everywhere. AchAram and ShAnti have become things of the past! People are not wealthy enough to perform YAgAs and there is a scarcity of learned men capable of performing yagnAs.

Hence NAmajapam is the only possible form of worship in Kali yugam. Do not be under the false impression that NAma japam does not involve any expenditure. So it will not fetch us mukti! In the eyes of the Lord all the forms of worship are equally good and great!

Advertisements

2 Responses to நாம ஜபமே வழி

  1. vl brinda says:

    ராமா நாமம் சொல்வதே கலியில் கதியாம் அதையும் மறந்தால் அதொ கதியாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s