பிறவிப்பயன்


இறைவன் அளித்த இச்சிறந்த உடலின்
பிறவிப்பயன் என்ன என்று அறிவீரா?
மறைகள் புகழும் இறைவன் அவனை, இப்
பிறவியிலேயே அறிந்து கொள்வதே!

கயிலாயத்துறை காஞ்சன வண்ணனை
கணப்பொழுதேனும் காணாத கண்கள்,
மயில் தோகையில் மாண்புடன் விளங்கும்
பயனில்லாத கண்களைப் போன்றவே!

திருவுடன் கூடி உலகினைக் காக்கும்
திருமால் பெருமை கேளாத செவிகள்,
கம்மல், கடுக்கன், தோடு, ஜிமிக்கி என
கல் நகையணியும் வெறும் காதுகளே!

வனமாலை அணியும் மனம் கவர் கள்வன்
புனைந்த மாலையைப் பெற்று நுகராத,
இரு துவாரம் உடைய நாசியோ, காற்றை
இழுத்து விடுகின்ற இருமான் துருத்தியே.

கமல மலர் அமர்ந்து கருணை பொழியும்
கமலக் கண்ணியைப் பாடிப் பரவாத நாவு,
குவளை மலரிடை அமர்ந்து இரைச்சலிடும்
தவளையின் நீள் நாவுக்கு ஒப்பானதே!

எண் குணத்தானை மனத்தில் நினைத்து
எட்டு அங்கமும் நிலம்பட வணங்காத,
மண்டிய கர்வம் கொண்டவன் தலை
முண்டாசையே தாங்கும் மூளையை அல்ல!

கண் முன் அழகனாய் காட்சி அளிக்கும்
ஷண்முகன் திருவடி வணங்காத கைகள்,
இயக்கமும் இரத்தமும் இழந்து போன
குயவன் செய்த மண் கைகளை போன்றவே!

திருவருள் தேடி அவன் திருவடி நாடி
தீர்த்த யாத்திரை செல்லாத கால்கள்,
விண் முட்ட ஓங்கி வளர்ந்து நிற்கும்
மண்ணில் இருக்கும் மரத்தின் வேர்களே!

தாளாத காதலுடன் அவன் துதி கேட்டு
இளகாத நெஞ்சம் இரும்பு நெஞ்சமே!
கண்ணீர் மல்கி கனியாத மனங்கள்
மண்ணில் வாழ் விலங்குகள் மனமே!

பிறவிப்பயனை அறிந்தோம் இன்று,
பிறவிப் பயனுக்கு முயல்வோம் இன்றே!
“அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல்,”
அரிதிலும் அரிது விடுதலை அடைதல்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WHY ARE WE BORN?

Do you know the purpose of our being born as human beings? It is to help us realize God in this birth itself and not for any other purpose besides this.

The eyes of a man which do not find pleasure in looking at the lovely form of the glowing Shiva and praise Him are no better than the colorful but useless eyes found on the feathers of a peacock.

Th ears which do not find happiness in listening to the great stories of Lord Narayana and Lakshmi Devi are useful only for wearing the various ear ornaments – as if they were jewel stands!

The nose which has never once smelled the fragrance of the Thulasi nirmaaylam of Sri Krishna is nothing better than the bellows of a blacksmith – drawing in fresh air for melting iron.

The tongue that does not praise and sing the glory of the Lakshmi Devi seated on a lovely red lotus is nothing better than the tongue of a croaking frog – sitting amidst the lotus leaves.

The head which has never bent or touched the ground in a sashtaanga namaskaaram in front of a God is only a turban stand in a human form. It does not contain any brain inside .

The hands which never did anjali to the most handsome and delightful form of Lord Shanmukha are nothing better than the clay hands of the dolls made by a potter – devoid of blood circulation and the sense of touch.

The feet of a man who never went on a theertha yaatra are none better than the roots of the tall trees found in the forests.

The heart which does not melt with bakthi is but made of iron. The mind that does not spill over through the eyes as tears is none better than the mind of an animal.

Being born as a human being is a rare opportunity. Let us not waste this precious janma in vain.

Now that we know the real purpose of our janma and our existence, let us strive for the real purpose and not waste one minute of our lives in other useless pursuits.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s