உரலும், மரமும்


“கர்வம் தான் அழிவின் ஆரம்பம்” என்று
கற்றோர் மற்றோருக்கு கூறுவது உண்டு;
பதவி, பணம், இளமை ஒன்றானால்
பதவிசு என்பதையே அழித்துவிடும்!

குபேரனின் மகன் நளகூபரன்;
குபேர சம்பத்து குடும்பச் சொத்து!
மணிக்ரீவன் மாறா நட்புடையவன்;
மமதை தலைக்கேற இதுவே போதும்!

ஈஸ்வரனை நன்கு ஆராதித்து அந்த
ஈசன் கருணையால் பெற்ற பெருமை,
பணிவைத் தரவில்லை; துணிவையும்
பணத்தின் மமதையையும் அளித்தது.

கங்கை ஆற்று நீரில் பல அழகிய
மங்கைகளுடன் செய்தனர் ஜலக்ரீடை;
மிருகங்கள் போலவே, மதுவெறியில்
ஒரு வித ஆடையும் அணியாமலேயே!

வழியே நடந்து வந்த நாரதரைக் கண்டு,
பழிக்கு அஞ்சிய இளம் பெண்கள் மட்டும்
விரைந்து ஆடைகள் அணிந்து கொள்ள;
விறைத்து மரம் போல நின்றனர் ஆண்கள்.

மரம் போல அசையாமல் நின்றவர்களை,
மரமாகும்படிச் சபித்து விட்டார் நாரதர்!
கண்ணன் அருளால் மட்டுமே அவர்கள்
கண்கவர் உருவம் மீண்டும் பெற முடியும்!

வருத்தத்துடன் பூமிக்கு இறங்கியவர்
மருத மரங்களாகி நின்றனர் நெடுநாள்!
உரலில் கட்டப்பட்டு ஊர்ந்த கண்ணன்
உருவம் முன்போல அளித்துக் காத்தான்!

ஒளி மயமான உடலை அடைந்தவர்
ஒளி மயமான உலகம் மீண்டனர்.
களியாட்டங்களை விட்டு ஒழித்து
கனவான்களாக வாழலாயினர்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE MORTAR AND THE TREES.

“Pride comes before fall.”

Social status, wealth, youth and power can corrupt any person. When all these are combined in one person what would be his mentality and the degree of arrogance is revealed by the story of Nalakoobaran and Manigreevan.

Nalakoobaran was the son of KubEran and ManigrEvan was his bosom friend. They had gained prosperity by serving Eshwaran and became very arrogant, obscene and proud.

One day both the men were enjoying their jalakrEdai with several young and pretty women, in the river GangA.

All were completely undressed and shameless just like a herd of animals. NAradA happened to walk by.

All the women grabbed their clothes and hurriedly covered themselves up. But the two men stood rooted to the spot like two large trees. NAradA became furious and cursed them to become two trees and wait for deliverance by KrishnA .

They became sad but it was too late to feel sorry. They came down to earth and became two arjunA trees in Gukulam.

They had to wait for a very long time for their s’Apa vimOchanam.

One day YasOdA got annoyed with KrishnA and tied Him up to a mortar. KrisnA managed to pull the mortar behind Him and crawled in between the arjunA trees.

The trees fell down with a crashing sound and the two men got back their original form and glory. They returned to their land and lived respectable lives.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s