முக்திக்கு வழி


இறைவன் காண்பதற்கு மிக அரியவன்,
இறைவன் அடைவதற்கும் மிக அரியவன்;
இறையருள் இன்றி எந்த முயற்சிகளும்,
இயலாது செய்வதற்கு, எந்த மனிதனாலும்!

விக்கித்து நின்று, இப்படிக் கூறும் நாம்,
முக்திக்கு முயற்சி செய்வதும் இல்லை.
இறைவன் மிகவும் அரியவன் ஆயினும்,
அடைவது இயலும், நாம் முயன்றால்!

உணவு, உடைகள், உறையுள் என்பவை,
உலகில் மனிதரின் தேவைகள் என்பார்.
இது பற்றிச் சற்றுச் சிந்தித்தால் புரியும்,
எது உயிர் வாழ மிகவும் தேவை என்பது!

உணவே இல்லாமலும் கூட ஒரு மனிதன்,
உணர்வுடன் இருப்பான் நீண்ட நாட்கள்.
உழைத்திடும் உடைகளும் உறுதியாகவே,
கிழிந்து, நைந்து கீழே விழும் வரையில்.

உறையுள் என்பது வெறும் பகல் கனவே,
தெருவில் உறங்கும் பல மனிதருக்கே.
இவை அன்றித் தேவை ஓர் உயிர் வாழ,
சுவை மிகு நீரும், சுத்தமான காற்றுமே!

நீர் நம் உடலுக்கு அவசியம் ஆயினும்,
நீர் அருந்தாமல் வாழ இயலும் பல நாள்;
காற்றுத்தான் மனிதனின் பிராண சக்தி;
காற்று இன்றி எத்தனை நேரம் வாழஇயலும்?

மூழ்கிய நீரில் மனிதன் ஒருவன், தன்
மூச்சு காற்றுக்குத் தவிப்பது போலவே,
பக்தியுடன் பரமனை எண்ணிப் பரிதவித்தால்,
முக்தி அளிப்பான் நமக்கு அவன் நிச்சயம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE WAY TO MUKTHI.

God can’t be seen by us! God can’t be reached bu us! God can’t be understood by us – without His infinite grace and assistance. We keep repeating these words and do not even try for liberation or mukti.

God is great no doubt. But He can be reached if we try hard enough!

There are three fundamental requirements of a man. He needs food, cloths and a place to live in / a house.

A man can survive for a number of days without food. He can live with minimal clothes for a long time. Owning a house is a pipe dream to most of the people below poverty line – living on platforms and slums.

So what is really essential for a human being to survive?

Drinking water and fresh air to breathe!

A man can live for a few weeks without drinking water but can he live without air beyond a few minutes?

If we try as desperately to see God, as we would try for a breath of fresh air, when held under water, we are sure to see God. We do not try hard enough!

Advertisements

3 Responses to முக்திக்கு வழி

  1. guruvayurappan2 says:

    nice .as you said if we are first type doll, we will get dissolved with HIM and not require any additional breath.athduvaitham

  2. vl brinda says:

    God won’t leave them, who believe him. God will come in the form of man and helps us, whenever we need help. just in Tamil we say that தெய்வம் மானுஷ்ய ருபம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s