மூர்த்தி, கீர்த்தி


“மூர்த்தி சிறியது ஆனாலும் அவர்
கீர்த்தி மிகவும் பெரியது” என்பார்;
இந்தச் சொற்களின் விந்தைப் பொருளைச்
சிந்தையில் சேர்க்கும் வாமனன் கதை.

உலகம் மூன்றையும் வென்றதுடன்,
உவந்தவர் உவந்ததை அளிக்கவல்ல
பலிச் சக்கரவர்த்தியின் கர்வத்தை
பலி வாங்க வந்தவனே வாமனன்.

“பாரினில் இறங்கிய சனத்குமாரனோ?
சூரியனோ இவன்?” எனக் காண்பார் ஐயுற,
குறு வடிவு எடுத்துக்கொண்டு வந்த
திருமாலின் ஐந்தாவது அவதாரம்!

தன் காலடிகளால் அளக்கப்பட்ட
மூன்றடி மண் மட்டுமே தன் தேவை,
என்ற பாலகனிடம் பலி சொன்னான்,
“மூன்று உலகுமே கேள், நான் தருவேன்!”

“மூன்றடி மண் மனத் திருப்தி தராவிடில்,
மூன்று உலகமும் அதைத் தராது அன்றோ?
மூன்றடி மண்ணே எனக்குப் போதும்;
மூன்று உலகங்கள் வேண்டவே வேண்டாம்!”

மூன்று உலகங்களுக்கு அதிபதியானவன்,
மூன்று அடி மண் கொடுக்க இயலாதபடி,
வளர்ந்தான் வாமனன் வானளாவியபடி;
அளந்தான் ஈரடியால் ஈருலகங்களை!

மண்ணைத் தன் ஓரடியாலும், பின்னர்
விண்ணைத் தன் ஓரடியாலும் அளந்தவன்,
அடுத்த அடியை வைக்க இடம் கேட்டு,
கெடுத்தான் மகா பலியின் கர்வத்தை!

தன் தலையையே மூன்றாம் அடியைத்
தாங்க அளித்தான் தன் சொல் காக்க;
தயங்காமல் தன் அகந்தையை விட்டுத்
தந்ததால், பலிக்கு இன்று வரை ஓணம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

MOORTHI AND KEERTHI.

There is a proverb in Tamil which says,”His moorthy may be very small but his keerthi is very big!” This statement is best proved by the story of VAmana avatAr of Lord VishnU.

VAmanA was the fifth avatAr of Lord VishnU, in which He appeared as a short, young brahmachAri.

Bali had become very proud because he had conquered all the three worlds and was able to give as dAnam anything desired by any one! VAmanA came down to earth to demolish the pride of Bali Chakravarthi.

VAmanA had such a brilliant tejas that whoever set his eyes on Him wondered whether the boy was the Sun God himself or Sanat KumAra!

VamanA asked for a gift of three strides of land measured by his own feet. Bali liked the brilliant brahmachari so much that he wanted to give away all the three worlds to Him.

“If three strides of land will not satisfy a person, neither will the three worlds. I need only three strides measured by me and I do not need the three worlds” was VAmanA’s reply.

Even as people watched VAmana grew shy high and measured the whole earth with one stride and the heaven with his second stride. There was nothing left for the third step. Bali offered his head to VAmanA to place His third step.

Since Bali happily gave away everything he possessed, his Atma nivEdanam became total and exemplary.

The World celebrates Onam festival in honor of Bali ever since.

Reply With Quote

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s