அஷ்ட சித்திகள்


சித்திகள் எட்டும் நம் வசப்படும், உடல்
சக்கரங்கள் ஏழும் எழுப்பப்பட்டால்!

சித்தி பெற்ற சித்த புருஷர்கள்
செய்வர் பற்பல அற்புதங்கள்!

அணுவாகத் தன் உடலைக் குறைக்க
“அணிமா” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

மலை போலத் தன் உடலை வளர்க்க
“மகிமா” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

கரியை நிகர்த்த உடல் எடை அடைய
“கரிமா” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

லேசான இறகு போல உடலை மாற்ற
“லகிமா” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

பிரியப்பட்ட இடத்துக்கு உடனே செல்ல
“பிராப்தி” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

விரும்பிய பொருட்களை அடைந்திட
“பிரகாம்ய” என்னும் சித்தி உதவிடும்.

ஈசனுக்கு நிகரான சக்தி அடைவது
“ஈசத்வம்” எனப் பெயர் பெற்ற சித்தி.

யாராகிலும் தன் வசப்படுத்துவது
“வசத்வம்’ என்கின்ற சித்தி ஆகும்.

அஷ்ட சித்திகளும் அடைந்தவருள்
அனுமனே மிகச் சிறந்தவன் ஆவான்.

தனக்கென்று இல்லாமல் பிறருக்காகவே
தன் சித்திகளை அவன் பயன்படுத்தியதால்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

ASHTA SIDHDHI.

If all the seven chakrAs in a human body are activated through Yoga

SAdanA in the prescribed form, the person develops various special

powers known as Ashta Siddhid. He can perfrom many miracles, not

possible for a normal human being.

The ability to reduce the size of one’s body to an atom is called “animA”

The ability to increase the size of the body to resemble a huge mountain

is called “mahimA”

The ability to become as heavy as an elephant is called “garimA”.

The ability to become as light as a feather is ‘lagimA”

The ability to reach any desired destination is “prApthi”.

The ability to get any desired object is called “prAkAmyA”.

The ability to become like a God in his powers is called “Esathvam”.

The ability to conquer and win over anybody’s mind is “vasathvam”.

Of all the persons who had ashta sidhdhis, HanumAn is the best –

since He never once used the powers for His own sake and always used

them for the sake of the others.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s