அனைத்தும் அவனே


அனைத்துப் பொருட்கள் மட்டுமின்றி
அனைத்து உயிர்களும் நம் இறைவனே;
ஆயினும் அவன் பெருமையைத் தெரிவிப்பன
அரிய பொருட்களாகின்ற அவன் தன்மையே.

அகர முதல எழுத்து என அறிவோம்; அதில்
அகரமாக உள்ளவன் அந்தக் கண்ணனே!
மந்திரங்களில் சிறந்த பிரணவத்திலும்
மறைந்து ஒளிர்பவன் அந்தக் கண்ணனே!

மனுச் சக்ரவர்த்தியாக அரசர்களுக்குள்ளும்,
முனிவர்களில் சிறந்த நாரதர், பிருகு ஆகவும்,
அசுரர்களில் சிறந்த பிரஹலாதனாகவும்,
பசுக்களில் சிறந்த காமதேனுவாகவும்,

பறவைகளில் சிறந்த கருடனாகவும்,
பாம்புகளில் சிறந்த அனந்தன் ஆகவும்,
நதிகளில் சிறந்த கங்கையாகவும்,
துதி செயும் அந்தணருள் பலியாகவும்,

அனைத்து யாகங்கள், யக்ஞங்களிலும்
அனைவரும் செய்ய வல்ல ஜபமாகவும்,
படை வீரரில் சிறந்த அர்ஜுனனாகவும்,
பக்தர்களில் சிறந்த உத்தவராகவும்,

புஜ பலசாலிகளின் நிஜ பலமாகவும்,
தேஜஸ்விகளின் நல்ல தேஜஸ் ஆகவும்,
காணும் இடமெல்லாம் அரிதாய் உள்ளவை
கண்ணனின் வடிவமே, அழகே, பலமே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

HE IS EVERYTHING.

KrishnA is everything seen by us and He is in everyone living in the world.

But He is best remembered by those which are the best among the things.

All the alphabets start with அ, अ ,అ, A etc. KrishnA is the ‘akAram’

among the alphabets.The most superior of all the ‘mantrAs’ is the

‘pranavam’ or ‘OM’. It is KrishnA who resides in the OM.

Among all the kings who had ruled the earth, He is Manu;

Among all the revered rushis He is dEvarishi nAradA and brughu;

Among all the asurAs He is PrahlAd;

Among all the pasUs He is KAmadEnU;

Among all the birds that soar in the sky He is GarudA;

Among all the snakes He is the AnanthA;

Among all the rivers that flow He is GangA;

Among all the brahmins He is Bali;

Among all the yAgAs and yagnAs He is the easiest and most effective

japa yagnA;

Among all the soldiers He is arjunA;

Among all the baktAs He is udhdhavA.

He is the ‘balam’ of all ‘balavAns’ and ‘tejas’ of all ‘tejasvees’ .

Whatever is the best in the world, is a projection of His glory, His beauty,

His strength and His form.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s