சரீரம், சம்சாரம்


மாறுவது மனித சரீரமும், சம்சாரமும்;
மாறாமல் என்றும் இருப்பது இறை ஒன்றே!
எத்தனை பருவங்கள்; எத்தனை உருவங்கள்!
எத்தனை ஆசைகள்; எத்தனை திட்டங்கள்!

நான்கு கால் பிராணிபோல் தவழும் குழவி;
நன்றாகத் திகழும் அழகிய வாலிபம்;
ஊன்று கோலுடன் மூன்று கால் முதுமை;
ஊதினாலே விழுந்துவிடும் வயோதிகம்!

விளையாட்டுப் பிள்ளையின் பருவம்;
விளை நிலமாக உள்ளத்தை ஆக்கும்
பள்ளிப் பருவம், கல்லூரி, தொடர்ந்து
பணியில் பணம் பண்ணும் பருவம்!

திருமணப் பருவம்; பெற்றோர் ஆகித்
திரும்பிப் பார்க்கும் முன், பிள்ளைகளே
திருமணத்துக்கு தயாராக இருப்பார்!
திரும்பவும் பெறுவோம் பேரன், பேத்திகள்!

கடல் அலைகள் ஓய்ந்தாலும் ஓயலாம்;
கண நேரமும் ஓயாது சம்சார அலைகள்!
கணத்துக்கு கணம் மாறிக்கொண்டிருக்கும்
கரை காணாக் கடலே இந்த சம்சாரம்!

சம்சார சாகரத்தைக் கடந்து சென்று,
சாயுஜ்யம் என்பதை அடைவது எப்படி?
மாயையின் சக்தியை ஒரு மனிதனால்
மாலவன் உதவி இன்றி அடக்க முடியாது!

கடலைக் கடக்க உதவும் படகாக மாறிக்
கடவுளின் திருநாமமே நமக்கு உதவும்.
விடாமல் பற்றிக்கொண்டே இருந்தால்
விடிவு காலம் வரும்; இது சத்தியம்!

மாறும் சரீரத்தையும், சம்சாரத்தையும்,
மனத்தில் எண்ணிக் கவலை கொள்ளோம்!
தேறும் வழியைத் தேடிக் கண்டுகொண்டு
தேவன் திருவடிகளைப் பற்றிடுவோம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

SAREERAM AND SAMSAARAM.

Sareeram and samsaaram are the two things that keep changing continuously. They keep changing every moment of our lives. How many different stages are there in a human life! How much a person’s appearance changes with age! How many plans / projects / desires / pursuits / aims / ambitions are there in a human life!

The tiny baby crawls on all the four limb like an animal. The youth has a finely tuned body with the best mobility. The old age is bent under the weight of the day-to-day-life and the ripe old age needs some support in order to be able to stand up!

The small child spends all its time in play. The youth spends it in getting educated and then in earning a livelihood. Then the youths get married, get children and spend their lives in bringing up their children and getting them married.

The cycle goes on and on. The waves in the ocean of samsaara never cease even for a second! How then can a Jeevaatmaa come out of this endless wave motion and reach the opposite bank safely?

Crossing the Maya and the Samsaaraa are not within the power of any man / woman! Only if God wills it to happen, it will happen! Only God can make us cross the endless ocean of samsaaraa.

The small boat which can brave the troubled waters of samsaaraa and take us across safely is the Nama Japam of the God. It looks so small and a fragile compared to the ocean to be crossed.

But have faith, catch hold of the lotus feet of your favorite God and keep chanting his name – if you really want to jump out of the endless cycle of birth and death. God and His name never fail the one who trusts in them.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s