இயற்கையே நம் குரு


அகழ்வாரைத் தாங்கும் நில மடந்தையிடம்,
இகழ்வாரைத் தாங்கும் பொறுமை கற்போம்;
அனைத்தையும் புனிதமாக்கிய பின் தெளிந்து,
இனிக்கும் நீர் போல மாறிவிடக் கற்போம்.

பொருட்கள் அனைத்திலும் மறைந்து நிற்கும்,
நெருப்பைப் போன்றது ஆத்மா என்று அறிவோம்;
மாற்றம் அடையாமல் மணங்களைப் பரப்பும்,
காற்றிடம் கற்போம் பற்று அறுக்கும் தன்மையை.

நிர்மலமாக எங்கும் என்றும் நிறைந்திருக்கும்
மர்மம் என்ன என்று ஆகாசத்திடம் கற்போம்;
ஆழம் காண முடியாத கம்பீரத்தை அங்கு
ஆழ்ந்து விளங்கும் கடலிடம் கற்போம்.

நூறு குடங்களில் வேறு வேறாகத் தெரியும்
சூரியன் போன்றதே ஆத்மா, அறிந்திடுவோம்;
வளர்ந்து தேயும் சந்திர கலைகள் போன்றே
வளர்ந்து தேயும் மனித சரீரமும், அறிவோம்.

தன் உடலில் இருந்தே உற்பத்தி செய்து,
தன் உடலுள் வலையை மீண்டும் மறைக்கும்
சிலந்தியிடம் காண்போம் நம் இறைவனின்
சிருஷ்டி, பிரளய ரகசியங்களை எல்லாம்!

நினைக்கும் பொருளாக நாம் மாறுவதை,
தினமும் காணும் குளவியிடம் கற்போம்;
தினவு எடுத்து திரியாமல், கிடைத்தைத்
தின்பதை மலைப் பாம்பிடம் கற்போம்.

மலருக்கு மலர் தாவிச் சென்று பல
மலர்களின் தேனைச் சேர்த்து வைத்து,
தேனாலேயே அழியும் தேனீ கற்பிப்பது
தேவைக்கு மீறின செல்வத்தின் ஆபத்து.

கண்களால் நன்கு காணும் திறனையும்,
காதுகளால் நன்கு கேட்கும் திறனையும்
அழகாய் வளர்த்தால், நமக்கு இறைவனும்
அழகிய இயற்கையும் குருவாகவே ஆவர்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

MOTHER NATURE…THE GREATEST GURU!

Nature is the best teacher to anyone who wishes to evolve spiritually.
Just by keeping our eyes and ears open, we can learn many lessons from Mother Nature.

The earth supports the person who digs deep into her womb. Let us learn the virtue of Patience from Mother Earth.

The water cools, cleanses and purifies. It lets the dirt settle down and becomes pure again. Let us learn the art of cleansing and remaining clean from water.

Fire is hidden in every object around us. Under the right conditions they will start burning. Let us learn the truth that Atman is hidden in every object around us just like the element of Fire.

Air dissipates and carries various fragrances and odors but does not get attached to any of them. Let us learn the art of doing our work without getting attached to them.

The sky pervades everywhere-inside and outside every object. Neither does it defile any of those things nor does it get defiled by them. Let us learn the secret of Nirmalathvam from Aakaasam.

The sea is so deep, so majestic and so silent, in spite of holding so many treasures in her womb. Let us learn from the sea to be silent and serene .

If we place 100 pots filled with water we can see the reflection of the Sun in each of the pots. Let us learn the truth that Atman is one but it is illuminating every jeevan just as the Sun does the water in the pots.

The Moon waxes and wanes. The sareera of any jeeva is constantly changing, growing and deteriorating. Let us learn from the Moon the fact that sareeram is not constant or permanent.

The spider spins a web from the silk produced in its body. It can also take back the web into its body. Let us learn the fact the God created the universe from His own self during Srushti and will take back everything into Himself during Pralaya.

The worm becomes a wasp, just by thinking about it. Let us learn from the wasp the fact that we become what we keep thinking about.

A python never leaves its tree. It just eats any prey that happens to walk close by. Let us learn to eat what comes our way and not go searching for fancy food stuff.

The honey bees work all day long, gather nectar and convert it to honey. They make more honey than what they may need and store it. The greedy human being kills the bees and take their honey. Let us learn from the honey bees the lesson that hoarding too much of wealth may endanger our lives.

If we remain alert and observant we can learn many valuable lessons from Mother Nature!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s