“நாராயணா!”


“நாராயணா!” எனும் நாமத்தை
நாவாறச் சொன்னாலே போதும் ;
நன்மைகள் நம்மைச் சூழும், பல
வண்மைகள் நம்மை வந்தடையும் .

அந்தண குலத்தில் பிறந்து, குலத்தின்
அறங்களைக் கைவிட்டு வாழ்ந்தும்,
நாராயண நாம வைபவத்தாலேயே
நரகத்தைத் தவிர்த்தவன் கதை இது!

அந்தணன் அஜாமிளன் ஒரு நாள்
தந்தை சொற்படிக் கானகம் சென்றான்.
காமத்தின் வசப்பட்டவனாய், அங்கு ஒரு
காரிகையைக் கண்டு விரும்பினான்.

இழி குலத்தில் பிறந்தவள் அவள்;
இன்பம் அளிப்பதில் கைதேர்ந்தவள்;
குலம், ஆசாரம், கல்வி, தவம் கெடக்
கூடி வாழ்ந்தான், குடும்பம் பெருகிற்று.

கடைக் குட்டியின் பெயர் நாராயணன்;
கடைத்தேறவும் அதுவே உதவியது!
மரண காலத்தில் தன் முன் தோன்றிய
முரட்டுக் கிங்கரரைக் கண்டு அஞ்சினான்.

நடுங்கிய வண்ணம் நாவாற அழைத்தான்,
“நாராயணா!” என்று தன் செல்ல மகனை!
விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தனர் விரைவிலே
யே;
விவாதம் துவங்கிற்று குழுக்களிடையே!

பாவங்களைப் பட்டியல் இட்டு
படித்துக் காட்டினர் யம கிங்கரர்;
பகவான் நாமத்தைச் சொன்னதுமே,
பாவம் தொலைந்தது என்றனர் தூதர்.

இறுதியில் வென்றனர் விஷ்ணு தூதர்கள்.
சடுதியில் நற்கதி அடைந்தான் அஜாமிளன்.
விண்ணப்பித்த கிங்கரரிடம் கூறினான் யமன்,
“விஷ்ணு பக்தரை இனி அணுக வேண்டாம்”.

நெருப்பு, சருகுகளை எரிப்பது போலும்,
மருந்து, நோய்களை அழிப்பது போலும்,
நாராயணனின் நாமம், நவின்றவர்களின்
நூறாயிரம் பாவங்களை அழித்துவிடும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

NAARAAYANA NAAMA MAHIMAA.

The utterance of the name ‘nArAyanA’ will rid us of all sins and bless us with everything good in life!

ajAmilan was a brahmin by birth but he gave up all the practices of a brahmin. His load of sin would have delivered him into narakam, but by uttering the name of NArAyanA his sins were absolved and he escaped punishment in narakam.

One day ajAmilA went to the forest to bring the things needed by his father. He met a woman of dubious virtue and fell in love with her. He gave up his old practices and started living with her. They got many children. The youngest and the most favorite son was named as NArAyanA.

On his death bed ajAmilA got frightened by the sight of the kinkarAs – the servants of YamA. He called out for his son NArAyanA who was playing outside. Immediately the Vishnu dhoothAs arrived and a heated argument ensued.

The kinkarAs listed all the sins of the man. Vishnu dhoothAs argued that the moment he uttered Lord’s name all his sins were absolved. Finally Vishnu dhoothAs won the argument and ajAmilA escped narakam.

When the kinkarAs reported the incident to yamA, he advised them to keep away from Vishnu bhakthAs.

Just as fire destroys dried leaves and medicine destroys diseases the name of NArAyanA will destroy all the sins of a hundred thousand janmAs.

Advertisements

5 Responses to “நாராயணா!”

 1. Raji Ram says:

  கேடிகள் இந்த ரகசியத்தை அறிந்தால்,
  கோடிகளில் ஊழல் பல செய்துவிட்டு,
  வைகுண்ட நாதன் பெயரை உரைத்தே
  வைகுண்டப் பதவியும் அடைவரோ?

 2. கடவுளையும் தம் பங்குதாரராகச் சேர்த்துக்கொண்டு;
  கேடிகள், கோடிகள் கொள்ளை அடிப்பது நமக்குப் புதிதா?
  கோவில்களில் முக்கியத்துவமும் பெறுவர் அவர்கள்!
  கோடிகள் கொடுத்து பரமபதமும் அடைவர் அவர்கள்!
  Visalakshi Ramani.

 3. guruvayurappan2 says:

  when started telling HIS name ,he will be refined .otherwise he will not be able to even do nama smaranam.you can not cheat HIM so cheaply

 4. v l brinda says:

  every one will do sin and tell the name of god and attain moksha, then it is unjustice for them those who do good in life and chant the name of god

  • I am sure the good souls who never sinned will merge with Narayana himself!
   There are four types of Moksha or Mukti.
   Saalokya, Saaroopya, Saameepya and Saayujya.
   They will attain the one they wish to have. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s