மூன்று திருடர்கள்


காட்டுவழியில் தனியே சென்றான்,
கால் நடையாக ஒரு வழிப்போக்கன்,
மூட்டையில் தன் பொருட்களை எல்லாம்,
கட்டித் தன்னுடன் எடுத்துச் சென்றான்.

மூன்று திருடர்கள் வழி மறித்தனர்;
மூட்டைப் பொருளையும் கைப்பற்றி,
தனியனைக் கொன்று வீசிவிடவும்,
தமக்குள் பேசி முடிவு செய்தனர்.

கத்தியை உருவினான் முதல் திருடன்,
கட்டி போட்டான் இரண்டாம் திருடன்,
மூன்றாம் திருடன் அவ்விருவரையும்,
முயன்று தடுத்து அவன் உயிர் காத்தான்!

முதல் இருவரும் முன்னே செல்ல,
மூன்றாம் திருடன் கட்டை அவிழ்த்து
வழித்துணையாக உடன் வந்தான்,
வழிப்போக்கன் செல்லும் வீடு வரை.

உள்ளே அழைத்தும் வர மறுத்து,
உடனே மறைந்தான் அத்திருடன்.
வீட்டை அடைந்ததும் அப்பயணி,
விட்டான் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு!

உலகமே அந்தக் காடு, அதில் தனியே
உலவிடும் ஜீவனே வழிப்போக்கன்;
மூட்டையின் செல்வம் ஆத்மஞானம்,
மூன்று திருடர்களும் முக்குணங்கள்.

கத்தியை எடுத்த திருடனே ராஜசன்,
கட்டிப் போட்ட திருடனே தாமசன்,
கட்டை அவிழ்த்து விட்டவன் சத்துவன்,
வீட்டை அடைவித்தவனும் அவனே.

வீடே வீடு பேறு! வீட்டை அடைந்தால்
விட்டுப்போகும் நம் அச்சமெல்லாம்.
சத்துவன் நல்லவன் நமக்கு உதவிடினும்,
சத்தியமாய் அவனும் ஒரு திருடனே!

முக்குணம் முற்றிலும் ஒழிந்தால்
மட்டுமே கிட்டும் நமக்கு வீடுபேறு.
வீட்டுக்கு வழி காட்டிய சத்துவனாலும் ,
வீட்டினுள் நம்மோடு வரமுடியாது!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE THREE THIEVES.

A traveler was walking all by himself in a dense forest. He was carrying all his treasures bundled up along with him. Three thieves stopped him and seized his precious bundle. They wanted to kill him before making their escape.

The first thief drew out his shining dagger while the second thief bound his legs and hands. The third thief intervened, argued with them and saved the traveler’s life.

The first two thieves ran away in haste. The third thief accompanied the man till he reached his home. But in spite of repeated requests he refused to come inside the house.

He left immediately after the traveler entered his house. The man was at peace at last since he had reached his final destination.

The world is the dense forest. The traveler is the Jeevaatmaa. The precious bundle he carries is the Atma Gnaanam. The three thieves are the three gunas – Raajasa, Thaamsa and Satva.

The thief who drew out his dagger is the Raajasan.
The thief who bound the traveler is the Thaamasan.
The thief who saved his life was the Satvan.
The home is the Paramapadam / Vaikuntam / Kailaasam / the final abode which every Jeeva wants to reach.

We can enter the final abode only after getting rid of all the three gunaas. Satvan is a good fellow and helps the jeevaa, but he too is a thief and can not accompany the Jeevaa is into the final abode.

Advertisements

2 Responses to மூன்று திருடர்கள்

 1. v l brinda says:

  how to remove rajasava and tamasava guna and attain satva guna in our life.

  • Everyone who has a physical body is a mixture of these three gunas.
   If you keep a close watch on your own actions and reactions
   during a day, you can the pattern emerging.
   At times you may feel good and not want to hurt anyone.
   This is Satvic temperamant. Develop it further.
   At other times you may feel cross and hurt people.
   This is Rajasic temperament. Try to control it.
   At other times you may just be lazy and wish to do nothing.
   This is Taamasic temperament. Try to come out of it.
   It will not be as easy as it may sound.
   But constant practice and vigilance will surely help! 🙂
   Please read from 7 a to 9 in this link
   https://devibhaagavatam2.wordpress.com/
   I like you whoever you are! 🙂
   If are a 1978 born, I am impressed by the deep interest
   you have in spiritual matters in such a young age! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s