உருவமும், அருவமும்


எங்கும் நிறைந்த இறைவன் எவனோ அவன்
எந்த உருவமோ அன்றி உடலோ இல்லாதவன்;
எங்கும் நிறைந்த அவனை வெறும் அருவமாக
எண்ணிப் பார்ப்பதும் வெகு கடினமே ஆகும்.

ஐம்பொறிகள் வழியே அனைத்தையும்,
ஐயம் திரிபற அறிந்து கொள்ளும் நாம்,
ஐயம் பொறிகளின் உதவி சற்றும் இன்றி
ஐயனையும் கூட அறிந்துவிட முடியாது.

உருவ வழிபாடு தோன்றியது இந்த
ஒரு காரணத்திற்காகவே அறிவோம்;
அருமை பெருமைகள் அனைத்தையும்
ஒருங்கே பெற்ற ஒரு அழகிய வடிவு!

நினைக்கும்போதே மனம் நிறைந்து
நனைக்கும் கண்ணீர்த் துளிகள் வழிந்து;
இனிக்கும் அந்த உருவத்திடம் மயங்கி
மனத்தை பறி கொடாதார் யாரோ?

உருவ வழிபாட்டை மறுக்கும் மதமும்
உருவங்களின் துணையையே நாடும்;
இறைவனின் தூதனாகவோ, அல்லது
இறைவனின் சிறந்த குழந்தையாகவோ.

வெற்றிடத்தின் மீது மனத்தைப் பதித்து,
வெகு நேரம் தியானம் செய்வது கடினம்;
உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் அழகில்
உள்ளத்தைத் தொலைத்துவிடலாம் எளிதாக!

மந்திரம், தந்திரம், யந்திரம் என்கின்ற
மூன்றுமே பலன் அளிக்கும் ஒருபோலவே;
சுந்தர ரூபம் தரும் இன்பத்தை வேறு
எந்த ரூபமுமே தர இயலாது அல்லவா?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

URUVAM AND ARUVAM.

The God who pervades the universe is in fact formless. But it is difficult for us to imagine anything without a form!

We depend on our five sense organs to gain knowledge about the outside world. Without their help, we can grasp or understand nothing at all!

The worship of God in various forms emerged to make it easy for us to think about and meditate on God!

A form so beautiful, so pleasing and so charming that it gives the onlooker perfect peace of mind. A deep glance at one’s Ishta Deivam is sure to fill any body’s mind with pleasant thoughts which express themselves as tears and roll down the cheeks.

Even the religions which do not attribute any form to God depend on other forms.
They use the forms of the Son of God or the Messenger of God. It is difficult to concentrate or contemplate on emptiness or Soonya. That is why the idol worship is very useful .

Manthram, Thanthram and Yanthram are equally effective but none of them can give the pleasure a lovely form of God can give. The happiness born out of the lovely form of God is matchless!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s