மூவகை மனிதர்கள்


உலகின் அனைத்துப் பொருட்களிலும்
உண்டு மூன்று வெவ்வேறு வகைகள்;
உத்தமம் எனவும், மத்தியமம் எனவும்,
உருப்படா அதமம் எனவும் மூவகைகள்.

தேனைத் தவிர எதையுமே உண்ணாத
தேனீக்கள் உன்னதமான உத்தம வகை;
தேன் கிடைக்காவிடில் இறக்குமேயன்றி,
தேடிச் செல்லா அவை வேறு உணவை!

தேனை உண்ட பின்னும், தேடிச் சென்று
தெருவில் இருக்கும் கழிவுகளையும்
பேதம் இன்றி உண்ணும் வெறும் ஈக்கள்
பெயர் பெரும் மத்தியம வகை என்று!

சாணப் புழுக்கள் என்ற ஒரு வகையோ
சாணத்திலே பிறந்து, வளர்ந்து, வாழ்பவை.
தேனில் இட்டால் உடனே மடிந்து போகும்,
சாணத்திலே ஊறும் அவ்வகைப் புழுக்கள்.

நாம் காணும் மனிதரும் மூவகையினர்.
நல்லதை மட்டுமே நாடிச் செல்பவர்;
நல்லதையும், அல்லதையும் நாடுபவர்;
அல்லதை மட்டுமே என்றும் நாடுபவர்.

ஆறு அறிவும், அரிய மனிதப் பிறவியும்
அடைந்தும், அவற்றை வீணாக்கலாமா?
நல்லதையே நாடி, நன்மைகளே செய்து,
நல்லதையே எண்ணி நலம் பெறுவோம்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE THREE TYPES OF PEOPLE.

Everything in the world can be divided into three types – the Uththamam, the Madhymam and the Adhamam. Men can also be divided into these three types.

The honey bees spend their entire lives looking for nectar. They will settle for nothing less than the best – the nectar. If they can not find enough nectar, they would rather die than eat anything else. These form the Uththamam among the various insects.

The house fly will drink honey. It will also go and eat the garbage strewn on the road. It has no discretion between the good and the bad and will accept anything it finds. It forms the Madhyamam among the insects.

The maggots found in the rotting cow-dung can survive only there! If offered honey, they will die! These form the Adhamam among the insects.

Men are also of these three types. Those who like the honey bee always go in search of the best are the Uththmam. Those who accept the good and the bad without any discretion are the Madhyamam and the men who always go in pursuit of the bad things are the Adhamam.

Human life is a precious gift of God. We should not waste it in lowly things and pursuits. We should always aim for the good things which will help us both in worldly matters and spiritual matters.

Advertisements

2 Responses to மூவகை மனிதர்கள்

  1. NA Subramanian says:

    Well explained in poetical way

  2. வாழ்த்தும் இன்மொழிகளுக்காக
    வழங்குகின்றேன் நன்றி பலப்பல!
    Visalakshi Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s