11. பக்திப் பரவசம்


சமாதியில் இருந்த கௌராங்க சுவாமிகள்
சமுத்திரத்தில் தவறி விழுந்துவிட்டபோது,
செம்படவர்களில் சிலர் வலை ஒன்றை வீசி,
சுவாமிகளைக் காப்பற்றினர் நீரிலிருந்து.

சுவாமிகளைக் காப்பாற்றும்போது, சிறிது
சரீர சம்பந்தம் அவர்களுக்கும் ஏற்படவே,
உன்மத்தம் தலைக்கு ஏறியவர்கள் போல
உலவத் தொடங்கிவிட்டனர், பரவசத்துடன்.

“ஹரி” நாமத்தைப் பாடிக்கொண்டும் மேலும்
“ஹரி ஹரி” என்று ஆடிக்கொண்டு திரிபவரை,
சரி செய்ய முயன்றும், முடியாமல் போகவே,
திரிபவரின் உறவினர்கள், சுவாமிகளிடமே

வந்து சரணடைந்தனர், ஒவ்வொருவராக!
பந்துக்களின் துயரைக் கண்டவர் கூறினார்,
“சரி செய்வதற்கு ஒரு வழிதான் உண்டு!
புரோஹிதர் வீட்டுச் சோற்றை ஊட்டுங்கள்.”

என்ன அதிசயம் இது ! என்ன மாயம் இது !
அன்னத்தை வாயில் இட்டவுடனேயே,
பரவச நிலை நீங்கிய அச்செம்படவர்கள்,
பழையபடியே மாறி விட்டனர், பாருங்கள்!

பரவசம் அடையத் தேவை ஒரு
உத்தம பக்தரின் சரீர சம்பந்தம்.
பரவசம் நீங்கவோ, புரோஹிதர்
பத்தினி அளித்த அன்னமே போதும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

BHAKTI PARAVASAM.

One Saint named GowrAnga accidentally fell into the sea when he was in deep samAdhi state. He was saved by the fishermen who threw a net and dragged him out safely.

These fishermen later started to sing and dance with ecstasy and bakthi – due to their brief body contact with the saint, while saving him from the sea.

Their relatives tried every means known to them to bring the men back to normalcy- but without any success.

They went to GowrAnga for advice. He told them to feed the dancing men with the food brought from the house of a prohit.

The men were brought back to normalcy when they were fed with the food cooked by the wives of the prohits.

For gaining ecstasy, one needs the body contact of a holy man. To regain normalcy he has to merely eat the food cooked in the house of a prohit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s