19. எளியவன்!


ஊரையே தன் ஆட்சிக்குள் கொண்ட
ஊர்ப் பெரியவரிடம் பணி புரிந்தான்,

அன்பும், அடக்கமும் கொண்டிருந்த
தன்மையுள்ள வேலையாள் ஒருவன்.

நன்கு விளைந்த இலந்தைப் பழங்கள்,
நான்கு, ஐந்து கிடைத்திடவே, அதைத்

தானே உண்ணாமல் துணியில் சுற்றித்
தன் எஜமானனிடம் எடுத்துச் சென்றான்.

வாயில் சிந்தும் சிறு புன்னகையுடனும்,
கையில் ஒரு பொதியுடனும் கண்டதும்,

அருகில் அழைத்து விசாரித்தவரிடம்,
பெருமையுடன் அளித்தான் பழங்களை.

விரும்பி உண்ணும் எஜமானைப் போலவே
விளங்குபவர் நம் இறைவனும் அறிவீர்!

எளியவருக்கு அவன் மிகவும் எளியவன்!
வலியவருக்கு அவன் மிகவும் வலியவன்!

கள்ளம் இல்லா உள்ளமே அவனுக்கு
வெள்ளையான வெண்ணையாகும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

OUR PETTY OFFERINGS.

A humble and honest man worked under a rich and powerful master – who had control over his whole village.

One day the man-servant got some fresh bear fruits (elantham pazham) which he did not taste, as he wanted to offer them to his master.

He had a mixed feeling since his master was a man of great importance, whether he would make fun of him for offering such cheap fruits.

Contrary to his fears, the master is very pleased with him and the fruits he had offered.

God, who is and who has everything we see in the universe, also feels pleased with us in the same way, with our petty offerings.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s