22. இறை பக்தி.


கனவான் வீட்டில் பூஜை செய்தவர்,
காரியமாக வெளியூர் சென்றார்.

பூஜையை நிறுத்தக் கூடாது என்று
பூஜையை மகனிடம் ஒப்படைத்தார்.

தினமும் தவறாமல் இறைவனுக்குத்
திருஅமுது செய்விக்கச் சொன்னார்.

சிறுவன் திருஅமுதை வைத்துவிட்டு,
பொறுமையாக அங்கே காத்திருந்தான்.

இறைவன் இறங்கி வரவுமில்லை!
இறைவன் அதை உண்ணவுமில்லை!

எத்தனை நேரம் இருந்தாலும்,
எதுவுமே அங்கு நடக்கவில்லை.

“தந்தையார் அளித்தால் உண்கின்றீர்;
நான் செய்த பிழை என்ன கூறும்” என

விம்மி விம்மி அவன் அழுது புரளவே,
நிம்மதி இழந்தார் நம் இறைவனும்

மனித உருவில் இறங்கி வந்து,
மனிதக் குழந்தைக்காக உண்டார்.

“பிரசாதம் எங்கே?” என வீட்டார் கேட்க,
“பிரசாதம் இறைவன் புசித்துவிட்டார்!”

சிறுவனுக்கு இரங்கிய இறை பெரிதா?
இறை பக்தியால் சிறுவன் பெரியவனா?

விடையினை நீங்களே கூறுங்கள்!
விடை எனக்கு எட்டவேயில்லை!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FAITH IN GOD.

A pujari who did puja in a rich man’s house had to go out of his village for a few days. He did not want to stop the daily puja. So his young son was entrusted with the daily puja.

The boy offered neivedhyam but the God did not eat.

God never came to eat the offerings. He waited for a long time. Finally he lost his patience and started crying, thinking that the God was angry with him and refused to eat food being offered by him.

Finally the God took up a human form and ate the neivedhyam. People were wonder struck by the bhakti and unshakable faith of the little boy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s