23. சுயேச்சையா?


“நாம் நினைப்பது ஒன்று;
நமக்கு நடப்பது ஒன்று!
நம்மை ஆட்டிப்படைப்பது
நம்முடைய சுயேச்சையா?

இருக்குமிடம் தெரியாத
இறைவனின் இச்சையா?
குருநாதரிடம் கேட்போம்;
கூடிச் செல்வோம் வாரீர்!”

“முளையில் கட்டப்பட்டு
மேய்கின்ற ஒரு பசுவுக்கு,
சுயேச்சை எத்தனையோ,
சுயேச்சை அத்தனையே

இறைவன் தந்துள்ளான்,
இங்கே ஒவ்வொருவருக்கும்.
கட்டும் கயிற்றின் நீளமே
காணும் பசுவின் சுயேச்சை!

முளை அடித்த இடமோ,
முதல்வனின் இச்சையே!
இச்சையும், சுயேச்சையும்
இணைந்துள்ளதை அறிவீர்!”

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

HOW MUCH FREEDOM HAS BEEN GIVEN TO US?

This short poem discusses whether man is dependent on God or independent.

At times we feel that we have a number of choices and assume that we have plenty of independence. At other times we feel we are forced to go the way some invisible force is pushing us to go.

Let us go to our guru and get this concept cleared.

The Guru says,” We have as much as independence as a cow tied to a post. The length of the rope is the amount of independence we are given by God. But the location of the post is God’s choice. So we depend on God as to where we are born and live but in that place we have limited independence to do or not do certain things.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s