24. நாரதரின் நரகம்.


நாரதர் ஒரு நாள் தன் துடுக்குத்தனத்தால்
நாராயணனையும் கோபமூட்டிவிட்டார்.

சாந்த ஸ்வரூபியான இறைவனும்,
சாந்தம் கலைந்து முனியைச் சபித்தார்,

“நரகத்தில் நீ விழுந்து புரள்வாய்”என்று!
நாரணன் வாக்குப் பொய்யாகலாகுமா?

இடியுண்ட நாகம்போல நடுங்கினாலும்,
இறைவனிடம் கேட்டார் “எது நரகம்?”

நாராயணனும், நிலத்தில் மண்மீது
சீரான வரைபடம் ஒன்றை வரைந்தார்.

பிரபஞ்சம் முழுவதும் அங்கே அழகிய
பிரசித்தி பெற்ற படமாக உருவானது.

நரகத்தைச் சுட்டிக் காட்டிய இறைவன்,
‘நரகம்’ எனப் பெயரையும் எழுதினான்.

“இதுவா நரகம்? இதுதானே நரகம்?
இப்போதே நான் அதில் புரள்கின்றேன்!”

மண்ணில் வரைந்த படத்தில் உள்ள
மண் நரகத்தில் புரண்டார் முனிவர்.

“ஏய்க்கின்றீர் நீர்! இதுவா நரகம்?
துய்க்க வேண்டும் தண்டனையை!”

“தாங்களே வரைந்தீர்கள் பிரபஞ்சத்தை!
தாங்களே நரகத்தையும் வரைந்துவிட்டு,

தாங்களே அதன் பெயரையும் எழுதினீர்!
தங்கள் வாக்குப் பொய்யாகலாகுமா ஐயனே?”

நாரணனுக்கே நகைப்பு வந்துவிட்டது.
நாரதரை தண்டிப்பதும் கூடக் கடினமே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

NARADA’S NARAKAM.

nAradA can at times be really trying other people’s patience – with his naughty behavior. On one such occasion Lord NArAyanA lost His temper and cursed nAradA to tossed into the Hell.

nAradA was shivering with fear since Lord’s words cannot go in waste. He would have to face the narakam. He told the Lord,”I have never been to narakam. Swami please kindly show me where it is located”

Lord drew a picture of the Universe on the ground in front of Him and showed where narakam was located. nAradA asked him to pin point the place. Lord wrote the name narakam on its location in the map.

nAradA exclaimed,”So this is narakam. This is the narakam where I am to be tossed.” He tossed himself on that spot and rolled as if in pain.

Lord told nAradA, You are trying to cheat me and escape the punishment. This is not narakam. This is only a map”

nAradA told the Lord, “Your words can never become asathyam. You drew the map and labeled this spot as narakam. So it has become narakam already. I too have exhausted my punishment in Narakm.”

Lord forgot his anger and burst out laughing – since it is was very difficult even to punish nAradA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s