27. யார் துறவி?


உலகினைத் துறந்தனர் இருவர்;
உறவில் கணவன் மனைவியர்.
கானகம் ஒன்றில் இருவரும்
ஏகும்போது கண்டான் கணவன்,

மின்னும் வைரக்கல் ஒன்றை!
என்ன ஒளிக் கற்றைகள், ஆஹா!
பின்னே வரும் மனைவி அந்த
மின்னும் வைரத்தைக் கண்டால்,

இன்னும் வைராக்கியம் பெறாமல்
என்ன சொல்வாளோ? செய்வாளோ?
பெண் மனதில் ஆசை வைரத்துக்கும்,
பொன்னுக்கும் மறைந்து விடுமா?

நொடியில் குனித்து எடுத்தவன்,
உடையில் மறைப்போமா அல்லது
மண்ணில் புதைப்போமா அதைக்
கண்ணுக்குத் தெரியாமல், என்று

தவிக்கும் போது மனைவி கேட்டாள்,
தலையில் ஓங்கி அடித்தாற்போல,
“சிறு கல் ஒன்றையும், வைரத்தையும்
ஒரு போல் எண்ண முடியாத நீங்கள்

சந்நியாசி ஆக விரும்புவானேன்?
சம்சாரத்தை வீணே துறப்பானேன்?”
“என்னைக் காட்டிலும், ஒரு காலத்தில்
பொன்னை விரும்பிய பெண்ணே மேல்!”

வாழ்க வளமுடன்.
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WHO WAS THE REAL SANYAASI?

A husband and wife had renounced the world and become sanyaasis. One day they walked through a forest. The man saw a sparkling diamond and was afraid that his wife may lose her vairAgyam and wish to possess it.

So he quickly picked it up wishing to hide it somewhere or bury it before she sees it.

But the wife had already seen what he was trying to do and asked him, “If you can still differentiate a diamond from a pebble, why did you have to become a sanyAsi in the first place?

The man felt ashamed since the woman who had once loved gold and diamonds-before becoming a sanyAsi-had a better vairAgyam than himself.

Advertisements

One Response to 27. யார் துறவி?

  1. vl brinda says:

    ஆசையற்று இருப்பவனே துறவி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s