30. சாம்பற் கயிறு.


அரசன் ஒருவன் அறிவித்தான்,
அனைவரையும் வியப்பிலாழ்த்தும்
அதிசயமான புதிய அறிவிப்பு;
அதுவரை யாருமே கேளாதது!

“அறுபது வயது முதியோர்களால்,
ஒரு பயனும் இல்லை, உலகுக்கு!
அவர்கள் பூமி தேவிக்கு வீண் பாரம்,
அவர்கள் உண்ணும் உணவும் வீணே!

நாட்டில் எல்லோருமே இளமையாக,
நல்ல அழகுடன் இருக்க வேண்டும்.
அறுபது வயது தாண்டிய முதியோரை,
அரிய தண்டனையாய் நாடு கடத்துவேன்!”

அரசன் ஆணையை மீற முடியுமா?
அதற்காக முதியோரை விட முடியுமா?
மதி மிகு அமைச்சர், அச்சம் என்பதின்றி
‘மாதக் கெடு’ மன்னனிடம் கேட்டார்.

ஒரு புதிய அறிவிப்பு வெளியானது.
‘ஒரு கயிற்றைச் சாம்பலால் செய்து
தருபவர்க்கு உண்டு பொற்காசுகளின்
அருமையான பரிசுக் கிழி ஒன்று’.

மாதக் கெடு முடியுமுன் வந்தான்,
மன்னன் கேட்டபடியே ஓர் இளைஞன்;
சாம்பற் கயிற்றினை அழகியதொரு
தாம்பாளத்தில் வைத்து எடுத்தபடி!

ஆயிரம் பொற்காசுகளை அளித்தபின்,
தூய அமைச்சர் கேட்டார் அவனிடம்,
“யார் சொல்லித் தந்தார் இதனை?
கூறு உண்மையினை அச்சமின்றி!”

“எழுபது வயது நிரம்பிவிட்ட என்
ஏழைத் தநதையின் எண்ணமே இது;
‘சாம்பல் கயிற்றைச் செய்ய முடியாது;
கயிற்றைச் சாம்பலாக்கி விடு’ என்றார்!

தாம்பாளத்தில் கயிற்றைப் பொசுக்கி,
தங்களிடம் எடுத்து வந்தேன் நான்”
“நாடு கடத்தப்படவேண்டுமா அரசே?
நல்லறிவு உடைய முதியவர்கள்?

எந்த இளைஞனுக்கும், பெண்ணுக்கும்,
இந்தக் கூர்மையான அறிவு இல்லையே!
அறிவு இருப்பவர்களையும் தாங்கள்
பூமிக்கு பாரம் எனக் கருதலாமா?”

அரசன் இது கேட்டு நாணமுற்றான்!
அரசு ஆணையை ரத்து செய்தான்.
அனைவரும் முன்போலவே மிகவும்
ஆனந்தமாக வாழத் துவங்கினர்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE ASH-ROPE.

A king felt that all the senior citizens were of no use and should be banished. He wanted all his citizens to be young, energetic and active. One wise minister argued with the king that it was a wrong decision, but the king had made up his mind already.

So the minister begged for one month’s time. He announced a strange contest!
Anybody who could bring a rope made of ashes would be awarded 100 gold coins.
A young man brought an ash rope on a plate and won the prize of 100 gold coins.

The minister asked the man to tell the truth about the ash-rope.

The man said it was the idea of his 70 year old father.He had said,” Since we cannot make a rope out of ash, we will make ash out of a rope”. So a rope was burnt on plate to produce the ash rope.

The minister turned to the king and said, “MaharAj! None of the young, active and agile minds could find a solution to the problem of the ash-rope. It took the wisdom of an old mind to figure it out! Do you still consider that senior citizens are an unnecessary burden on your kingdom?”

The king realized his folly and canceled the royal decree banishing all elders from his country. The people in the country lived happily as before.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s