43. தீப் பார்வை.


தானே கொல்ல விரும்பாவிடில், கண்ணன்
தன் பக்தர்கள் மூலம் கொல்வான், தீயோரை!

தீப் பார்வையால் யவனன் எனும் தீயோனைத்
தீர்த்துக் கட்டிய முசுகுந்தனின் கதை இது.

துவாரகையை நிர்மாணித்த கண்ணன்,
யாவருமே கண்டு அதிசயிக்கும்படியாக,

தன் யோக வலிமையால் குடியேற்றினான்
தன் குடிமக்களை, அந்தப் புதிய நகரத்தில்.

பின்னர் நிராயுத பாணியாகவே நடந்தான்,
அண்ணன் பலராமனுடன், மதுராவிலிருந்து.

யவனன் என்னும் கண்ணனின் வைரியும்,
தனியன் ஆகவே அவனைத் தொடர்ந்தான்.

வேகம் அதிகரித்துக் கண்ணன் விரைந்தால்,
வேகமாகவே யவனனும் பின் தொடர்ந்தான்.

ஒரு குகையில் நுழைந்து விட்டான் கண்ணன்;
இருள் குகையில் யவனனும் பின் நுழைந்தான்.

உறங்கும் ஒரு மனிதனிக் கண்டு, அவன்
உறக்கம் கெடுமாறு அவனை எழுப்பினான்.

எழுந்தவன் விழித்த தீப் பார்வை பட்டு,
எரிந்து சாம்பல் ஆகிவிட்டான் யவனன்.

உறங்கியவனே மன்னன் முசுகுந்தன்.
உலகம் அறியும் மாந்தாதாவின் மகன்.

தேவர்களின் சேனைக்கு அதிபதியாகத்
தேவர்களுக்காகப் போர் செய்து ஓய்ந்தவன்.

வேண்டி அவன் பெற்ற வரம் இது ஒன்றே.
வேண்டும் வரையில் உறங்கவேண்டும்.

உறங்குபவனை எழுப்பி எவரேனும்
உபத்திரவித்தால், சாம்பலாகிவிடுவர்.

உறக்கம் கெட்டுத் தனக்கு உதவிய அந்த
உத்தமனுக்கு வரம் அளித்தார் கண்ணனும்.

மறு பிறவியில் அந்தணத் தவசீலனாகி,
மாறா வைகுண்டப் பதவி அடையுமாறு!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE FIERY GLANCE!

Whenever Krishna did not want to kill a person by himself, He would get him killed by some one else. KrishnA got DwArakA constructed and transported all his people into the unapproachable city by his Yoga shakthi. He then left MathurA along with BalrAm.

His enemy Yavana saw that Krishna was unarmed and followed Him closely. KrishnA increased his speed and the Yavana did like wise. Finally KrishnA entered a cave and hid Himself. The Yavana also entered the cave and saw a man fast asleep.

He thought that Krishna was pretending to be fast sleep and woke the man up. The moment the man opened his eyes, the Yavana was reduced to ashes.The man who was asleep was Muchukunthan the son of MAndhAthA.

He had led the army of DevAs against the army of AsurAs. On their victory DevAs wanted to confer on him a boon. He said that he was very tired and wanted to sleep to his heart’s delight. The boon was granted that any one who disturbs his sleep will be burned to ashes.’

Krishna blessed Muchukunthaa that he would be born as a holy and austere brahmin in his janmA and attain Moksha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s