44. வரப் பரீட்சை.


செல்வத்தைப் பெற வேண்டிப் பலர்
தெய்வங்களை ஆராதிக்கின்றனர்.
செல்வம் பெற்ற அவர்களே பிறகு
தெய்வங்களை மறந்துவிடுகின்றனர்.

விருகன் என்னும் அசுரன் மிகவும்
விரும்பி விழைந்ததோர் அற்புதசக்தி.
எவர் தலை மீது கையைக் காட்டினாலும்,
அவர் வெந்து சாம்பலாகிவிட வேண்டும்!

“யாரை நான் உபாசனை செய்வது?”
நாரதரை அணுகியவன் கேட்டான்.
“விரைவில் மன மகிழ்ந்து, வேண்டும்
வரம் தருபவர், பாரில் பரமசிவனே”.

கேதார க்ஷேத்திரத்துக்கு விரைந்து
போனான் விருகாசுரன், அன்றைக்கே!
தன் தசைகளை வெட்டி இட்டு, ஒரு
தன்னிகரில்லா ஹோமம் செய்தான்.

ஆறு நாட்கள் கழிந்த பின்னரும்,
ஆண்டவன் அவனுக்கு இரங்கி
வரவோ, அன்றி அவன் கேட்ட வரம்
தரவோ இல்லை! நொந்து போனான்.

ஏழாம் நாள் தன் தலையையே வெட்ட
எத்தனிகையில் தோன்றினார் ஈசன்.
“வினோதமான வரமே இது, எனினும்
விரும்பும் வரம் தந்தோம்” என்றார்.

‘இருக்க இடம் கொடுத்தவரிடம்
படுக்கப் பாய் கேட்பது’ போலவே
வரத்தை சோதிக்க விரும்பியவன்
வரம் தந்த ஈசனையே நாடினான்.

‘அனர்த்தம் விளையுமே’ என்று
அஞ்சியே சிவன் ஓடத் தொடங்க,
‘விட்டேனா பார்’ என்றே கருவிய
விருகனும் பின் தொடர்ந்தான்.

ரட்சிக்கும் கடவுளையே யாரால்
ரட்சிக்க முடியும்? நாம் அறியோம்!
ஓட்டப் பந்தயத்தைப் பார்த்து விட்ட
ஓங்கி வளர்ந்த வாமன ரூபனும்

அழகிய பிரம்மச்சாரியாக அங்கே
அவர்கள் முன்னே தோன்றினான்.
“இவன் சொல்வதையா நம்புகின்றாய்?
இவன் பிசாசுக் கூட்டத்தின் தலைவன்!

சோதித்துப் பார்போம் நாம் இப்போதே!
சொல்வது பொய்யாகிவிட்டால், நாமே
இவனைக் கொன்று விடுவோம். நீயும்
இப்போதுன் தலைமேல் கையை வை.”

இந்த வார்த்தை ஜாலத்தில் மயங்கி,
அந்தக் கணமே தன் தலை மீது தானே
கையை வைத்ததுதான் தாமதம்!
மெய்யாகவே எரிந்து போய்விட்டான்.

தவம் செய்வார்கள் வரங்கள் பெற;
வரங்கள் பெறுவது வாழ்விப்பதற்கா?
தானும் கெட்டு, அடுத்தவனையும்
தான் துன்புறுத்துவதற்காகவா ?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

A STRANGE BOON!

People do Tapas seeking various riches and powers.But after receiving those, they forget the God who had bestowed those things on them or they slight Him!

Asuran Vrugan wanted an unique power. If he showed his hand over the head of anybody, that person must be reduced to mere ashes!

He sought the advice of nAradA as to which of the Gods was easy to please and would readily give boons. NAradA said that Siva was easy to please and quick in giving boons.

VrugAsuran went to KEdAra kshetram and started s severe penance. He offered the flesh cut off from his body and performed Homam for six days. Siva did not appear!

On the seventh day he wanted to offer his head in the Homam. When he was about to cut off his head, Siva appeared .Though the boon was strange, Siva blessed him with that strange power.

There is a saying in Tamil” The person allowed to rest on the veranda will demand a mat and a pillow”. Vrugan wanted to test the power of the boon on Siva Himself.

Siva wanted to avoid the unpleasant consequences and started running away. Vrugan followed him with his hand outstretched. They ran through all the worlds.Vishnu watched this running race and appeared tin front of them as a young brahmachari.

He told Vrugan,”Don’t believe the words of Siva. He is the God of spirits and ghosts. We will test His boon. If it does not work, we will kill him! Now put your hand over your head”.

Vrugan was so overwhelmed at the prospect of killing Siva that he put his hand over his head to test the boon. He was reduced to ash in no time.

Why do people perform Tapas and get rare powers-
Is it to help others or to destroy them?

Advertisements

2 Responses to 44. வரப் பரீட்சை.

  1. v l brinda says:

    The story implies that even the boon got by bad people will be bane for them. So in nature god do good for good persons and bad for bad persons.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s