48. விதிவிலக்கு.


விதி என்று ஒன்று இருந்தால்,
விதி விலக்கு ஒன்றும் உண்டு.
விதியை மாற்றி விலக்கிவிட
விமலனால் மட்டுமே முடியும்!

இரட்டை யமன்களைப் போல
இந்த உலகைத் துன்புறுத்தினர்
இரண்யாக்கன், இரண்யன் என்ற
இரு கொடிய அசுர சகோதரர்கள்.

வராக மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்ட
வலிய சகோதரனின் சாவைக் கண்டு,
மரணமே இல்லா வாழ்வு வேண்டிச்
சிறந்த தவம் செய்தான் இரண்யகசிபு.

கரையான் புற்று மூடிய போதும்,
கலையாத சிறந்த தவம் ஒன்று.
விரும்பிக் கேட்டதோ மிகவும்
வினோதமான வரம் ஒன்று.

இரவிலோ அன்றிப் பகலிலோ,
தரையிலோ, ஆகாயத்திலோ,
வீட்டிலோ அன்றி வெளியிலோ,
விலங்கினாலோ, மனிதனாலோ,

உயிருள்ள ஆயுதத்தினாலேயோ,
உயிரற்ற ஆயுதத்தினாலேயோ,
மரணம் தனக்கு நிகழக்கூடாதென,
பரமனிடம் பெற்றான் அரிய வரம்.

மரணமில்லாப் பெருவாழ்வை நம்பி,
இறைவன் நானே என்று அறைகூவி,
பரமனின் பக்தர்கள் எல்லோரையும்
விரோதிகளாகவே எண்ணலானான்.

நேரம் கனிந்ததும், இரண்யகசிபுவை
வேறு உலகுக்கு அனுப்பவேண்டியே,
கூறிய விதிகள் அனைத்தையும் தன்
சீரிய அறிவினால் உடைத்தான், ஹரி!

இரவோ பகலோ அல்லாத சந்திவேளை ,
தரையோ ஆகாயமோ அல்லாத படிக்கட்டு ,
வீடோ வெளியோ அல்லாத வீட்டு வாசல்,
விலங்கோ மனிதனோ அல்லாத உருவம்,

வலிக்காததால் உயிரற்றதும்,
வளர்வதால் உயிருள்ளதுமானக்
கூறிய நகங்களையே அவன் தன்
சீரிய ஆயுதங்களாகக் கொண்டான்.

எத்தனை வரங்களைப் பெற்றாலும்,
பித்தனைப் போல நடந்துகொண்டால்,
நித்தம் நித்தம் பயந்து அஞ்சி, நாம்
அத்தனிடம் தோற்றே ஆகவேண்டும்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

EXCEPTION TO EVERY RULE!

Every rule has an exception-but there is no exception to this rule! Only the exception proves the rule. Who is better qualified to find all the loop holes than the law-maker?

HiranyAkshan and Hiranyan became mad with power and ego and started harassing all the three worlds. Lord NArAyanA took the form of VarAha Moorthy and killed HiranyAkshan.

Hiranyan became both terrified and angry and decided to get the boon of immortality from Brahma.

He did a severe tapas and got completely covered by ant hills! In due course, Brahma appeared before him and the boon Hiranyan asked was very unusual.

He demanded that he should not be killed at night or during the day; neither inside the house nor outside it; neither on the earth nor in the sky, neither by a man nor by an animal; and with a weapon which was neither alive nor dead!

He had sought immortality for all practical purposes! His atrocities increased day by day while his son PrahlAd’s Vishnu bakthi also increased day by day.

Finally Lord VishnU decided that the time was ripe to kill Hiranyan-who had become like a mad elephant let loose on a rampage. He chose to become a lion-man who could crack open the elephant’s head with a single mighty blow!

He managed to bend every condition and kill Hiranyan.
He chose sandhyA kAlam-which was neither day nor night.

He sat on the door step-which was neither inside the house nor outside. The raised steps were neither earth nor sky!

The narahari was neither a man nor an animal. He used only his nails which are not alive since they do not cause pain when trimmed and which are not dead since they keep growing!

A person may scheme, plot and plan to perfection but God who is more perfect than him, can make it null and void!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s