50. விதுரநீதி.


மாண்டவ்யர் என்னும் தவசீலர்,
மாந்தருள் மாணிக்கம் ஆனவர்.
கானகத்திடையே ஆசிரமத்தில்,
கடும் தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்.

கள்வர்கள் இல்லாத காலம் ஏது?
கள்வர்கள் கொள்ளை அடித்தவற்றை,
ஓரிடத்தில் மறைத்து வைத்து விட்டு
ஒளிந்து கொண்டனர் ஆசிரமத்தில்.

மோனத்தில் இருந்த மாண்டவ்யருக்கு,
ஆனது அன்று ஏதுமே தெரியவில்லை.
காவலர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும்,
கவனமாக பதில்களை அளிக்கவில்லை!

கொள்ளை போன பொருட்களுடன்,
கொள்ளையரையும் கைது செய்து,
கொள்ளைக் கூட்டத் தலைவனோ என
கள்ளமில்லா முனிவரைக் கைதாக்கினர்.

அவசர மன்னன் ஆராயவும் இல்லையே!
அவர்கள் அனைவரையும் கழுவிலேற்ற,
மாண்டு கள்வர்கள் போன பின்னரும்,
மாண்டவ்யர் மாண்டு போகவே இல்லை.

செய்தி அறிந்து வருந்திய மன்னன்,
சென்று, வணங்கி, வருந்தி, அழுதான்.
எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன்?
எய்தவன் அந்த தர்மராஜன் அல்லவோ!

தர்மனை அடைந்து முனிவர் வினவினார்,
“தர்மமா எனக்கு அளித்த தண்டனை?”
தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்ந்த தருமதேவன்,
தர்ம நீதிகளை எடுத்துச் சொன்னான்.

“பறவைகளுக்கும், வண்டுகளுக்கும்
சிறு வயதில் நீர் துன்பம் அளித்தீர்!
செய்த பாவத்துக்கு, தண்டனையின்றிச்
செய்ய, என்னாலும் இயலாது முனிவரே!”

“அறியாப் பருவத்தில், சிறு வயதில்,
அறியாமல் செய்த சிறு பிழைக்கு,
தண்டனை பெரியது அளித்த நீயும்
மண்ணுலகில் மனிதனாகப் பிறப்பாய்!”

முனிவரின் சாபம் வீணாகலாகுமா?
மனிதனாக தருமதேவன் பிறந்தான்!
ஒரு பணிப் பெண்ணின் மகன் ஆனான்;
தருமத்தை மறக்காத விதுரன் ஆனான்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

VIDURA NEEDHI.

MAndavyar was a sage living in an ashram far from the maddening crowd.His entire life was devoted to penance and spiritual sAdhanA.

On one occasion a gang of thieves hid their loot in the ashram and hid themselves also there.The king’s soldiers who had followed them traced them out of the ashram with the hidden loot. When questioned the sage who was in deep meditation did not reply.

The soldiers thought that he was the chief of the thieves pretending to be innocent. They arrested him along with the thieves.The king hastily pronounced that all of them should be impaled.

The sage remained alive even after all the thieves had died, since he was in deep meditation.The king got frightened, rushed to his side, released him and begged for his pardon.

The sage did not hold the king responsible for this act and went straight to Darma Rajan.and demanded,”What have I done to deserve such a punishment?”

The Dharma Devan replied politely, “Sire! when you were a child, you used to pierce beetles and birds with kusa grass. That was the cause of this punishment.”

Sage flew into a temper! “Such a severe punishment for a crime I had committed as an innocent and ignorant child?
I curse you to be born on the earth as a sUdrA and live for a hundred years there!”

Dharma Devan was born as Vidhura, the son of a servant maid of AmbalikA. He remembered all the Dharma sAsthrAs and became famous for Vidhura needhi-the Justice of Vidhuran.

Advertisements

2 Responses to 50. விதுரநீதி.

  1. vl brinda says:

    தெய்வம் நின்று கொல்லும். அரசன் அன்றே கொல்லும்
    God sees the truth but waits.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s